Tillbaka till huvudsidan

Stadgar

Stadgarna är antagna på det konstituerande årsmötet den 23 maj 2002 i Vimmerby. De reviderades vid årsmötet den 14 maj 2017 i Furusund.

§ 1. Sällskapets namn är Astrid Lindgren-sällskapet

§ 2. Sällskapets syfte är att främja kännedom om och forskning kring Astrid Lindgren och hennes författarskap samt att värna de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i Astrid Lindgrens livsgärning. Sällskapet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.
För att förverkliga sitt syfte skall sällskapet strävan vara att
- fördjupa kunskaperna om Astrid Lindgrens författarskap och hennes insatser på barnkulturens område
- verka för att Astrid Lindgrens barndomshem och miljöer som spelat avgörande roll för hennes författarskap bevaras
· befrämja de allmänmänskliga och humanistiska värderingar som Astrid Lindgren står för, speciellt i frågor som rör barn och ungdom
- i Astrid Lindgrens anda verkar för barns rätt att fritt få utveckla sin fantasi och kreativitet
· organisera aktiviteter som främjar sällskapets syften

§ 3. Sällskapet har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Medlem i sällskapet är svensk eller utländsk enskild person samt svensk eller utländsk sammanslutning, som erlagt medlemsavgift och befrämjar föreningens syften.

§ 5. Avgiften för nästföljande kalenderår fastställs av årsmötet efter förslag av styrelsen

§ 6. Sällskapets styrelse består av minst sju och högst nio ledamöter, jämte minst tre och högst fyra suppleanter.
- Styrelsens ordförande utses av årsmötet och väljs på ett år. Övriga ledamöter utses på två år, varvid halva antalet utses varje årsmöte. Därutöver kan fyllnadsval äga rum
- Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och övriga funktionärer.
- Styrelsen är beslutsför, när minst halva antalet ledamöter är närvarande, däribland ordförande eller vice ordförande.
- Styrelsen utser inom sig två firmatecknare att i förening teckna sällskapets namn.
- Styrelsen utser inom sig representant(er) att företräda sällskapet i myndighets- och mediakontakter.
- Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år efter kallelse av ordförande eller vice ordförande.
- Styrelsen äger rätt kalla person med särskild kompetens som adjungerad vid behandlingen av enskilda ärenden.
- Adjungerad medlem äger ej rösträtt i styrelsen.
- Styrelsen äger rätt att formera arbetsgrupper (inom och utom styrelsen) som svarar för genomförandet av beslutade aktiviteter.

§ 7. Valberedningen består av tre ledamöter som utses av årsmötet. Valberedningen väljs på ett år

§ 8. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte två revisorssuppleanter utses av årsmötet för ett  år i sänder.
Sällskapets räkenskaper, som förs kalenderårsvis, ska vara avslutade och tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse tillgängliga för revisorerna senast vid mars månads utgång.

§ 9. Årsmötet hålles före utgången av maj månad. Skriftlig kallelse till årsmötet sänds till alla medlemmar senast en månad före mötet.
På årsmötet ska följande punkter behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. Revisorernas berättelser
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av ordförande (1 år)
7. Val av tre eller fyra ledamöter i styrelsen (2 år)
8. Eventuellt fyllnadsval för i förtid avgående ledamot
9. Val av en eller två suppleant/er (2 år)
10. Val av revisorer jämte suppleanter
11. Val till valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande)
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Ärenden, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som medlem skriftligen tillställt styrelsen minst två månader före årsmötet och som styrelsen överlämnat till årsmötet

§ 10. Utöver årsmötet anordnar sällskapet minst två programpunkter/år som främjar sällskapets syften

§ 11. Extra medlemsmöte hålles då styrelsen finner så lämpligt. Kallelse sker på samma sätt som till årsmöte, dock senast två veckor före mötet.
Om minst hälften av Sällskapets medlemmar så skriftligt begär, ska ordförande kalla till extra möte.
Vid extra möte får ej annat ärende upptas till behandling än sådant, som föranlett mötet och som angivits i kallelsen.

§ 12. Medlem som närvarar vid sammankomst äger en röst. Representant för ansluten förening, institution eller sammanslutning, som vill utöva rösträtt, ska genom protokollsutdrag styrka sitt uppdrag.
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Vid personval kan sluten omröstning ske.

§ 13. Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar ska, för att gälla, antas av samtliga närvarande medlemmar vid årsmötet. Om full enighet ej råder, krävs att förslaget antas oförändrat vid två, med minst en månads mellanrum, på varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte. Vidare att förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 14. Medlem som agerar i strid mot sällskapets syften kan uteslutas. Förslag om uteslutning kan väckas av medlem. Styrelsen äger att besluta om uteslutning.

§ 15. Beslut om upplösning av sällskapet ska för att gälla, antas på två varandra följande årsmöten, eller ett årsmöte och ett extra medlemsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan mötena. Vidare ska förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 16. Upplöses sällskapet, ska dess handlingar och tillgångar överlåtas till verksamhet eller ändamål som är i sällskapets anda.

.