Tillbaka till huvudsidan

2016

Protokoll fört vid Astrid Lindgren-sällskapets fjortonde ordinarie årsmöte fredagen den 20 maj 2016.

Plats: Rimforsa Strand, Rimforsa.

 

§ 1 Val av ordförande till mötet

Sällskapets ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Dagordningen godkändes.

Till mötesordförande valdes Kjell Bohlund.

 

§ 2 Val av sekreterare till mötet

Till sekreterare valdes Birgitta Karlén.

 

§ 3 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Ing-Marie Davidsson och Göran Wessberg.

 

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman utlyst i medlemsbladet nr 52 (början av april) samt på sällskapets hemsida.

 

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)

Röstlängd upprättades genom att en närvarolista sändes runt. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)

Verksamhetsberättelsen för 2015 hade sänts ut tillsammans med kallelsen i medlemsblad nr 52.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 

§ 7 Ekonomisk berättelse (bilaga 3)

Skattmästaren föredrog den ekonomiska berättelsen och kommenterade densamma. Årets underskott på ca 75 tkr beror på att sällskapet haft kostnader i samband med färdigställandet och öppnandet av Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46. Ett motsvarande överskott i visningsverksamheten beräknas vara uppnått före utgången av 2016.

 

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 4)

Revisionsberättelsen lästes upp av Astrid Johansson, revisor.

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslöt att årets underskott på -74 787 skall föras över i ny räkning.

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet fastställde bokslutet och beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

 

§ 11 Val av ordförande för ett år

Kjell Bohlund, som varit ordförande sedan 2009, hade avböjt omval. Till ny ordförande på ett år valdes Gunilla Halkjaer Olofsson, som kortfattat presenterade sin bakgrund för de församlade medlemmarna.

 

§ 12a Val av 2-4 ordinarie ledamöter för två år

Till ordinarie ledamöter för två år föreslog valberedningen Lena Törnqvist (omval), Karin Nilsson (omval), Ann Sköld (omval) och Birgitta Karlén (omval) samt Erik Titusson (fyllnadsval på ett år efter Gunilla Halkjaer Olofsson). Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

 

§ 12b Val av 1suppleant för två år

Valberedningen föreslog att en fjärde suppleant skulle väljas in, något som sällskapets stadgar medger. Till suppleant i styrelsen på två år föreslogs Maria Dahl (nyval). Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

 

§ 13 Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)

Till revisorer valdes i enlighet med valberedningens förslag Sören Ericson (omval) och Astrid Johansson (omval). Till revisorsuppleanter valdes Lena Lundin (omval) och Karin Hörnlund Knutson (nyval).

 

§ 14 Val av valberedning

Till valberedning valdes Eva Kristina Hammarskjöld, Kjell Bohlund och Nils Halkjaer (sammankallande). 

 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2017

Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad: 200 kr för enskild medlem, 300 kr
för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

 

§ 16 Verksamhetsplan 2016/17

Ulla Lundqvist, från programgruppen, redogjorde kortfattat för kommande programverksamhet. Minst två program årligen planeras i Stockholm och något program i Vimmerby samt om möjligt även på andra platser i samarbete med annan förening/institution.

Annika Nasiell från publikationsgruppen informerade om att medlemsbladet kommer att ges ut 3-4 gånger under året och en ny skrift i sällskapets skriftserie planeras sändas ut strax före jul.

Lena Törnqvist berättade om planerna för nästa medlemsresa som planeras att gå ”Siljan runt” i augusti 2017.

Kjell Bohlund informerade om visningsverksamheten i Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46. Det är ett mycket stort intresse från allmänheten och 23 guider arbetar ideellt med att visa lägenheten. Visningarna kommer att öka i antal under 2016/17 och det innebär att arbetet med guidning, administration och ekonomihantering kommer att bli mer omfattande. Styrelsen kommer under hösten att särskilt diskutera förhållandet mellan sällskapets övriga verksamhet och visningsverksamheten.

 

§ 17 Förslag om stadgeändringar

Följande förslag om stadgeändringar skickades ut med kallelsen till årsmötet:

 

Ändring 1: § 3

Nuvarande lydelse:

Sällskapet har sitt säte i Vimmerby
Föreslagen lydelse:

Sällskapet har sitt säte i Stockholm

 

Ändring 2: § 15

Nuvarande lydelse

Beslut om upplösning av sällskapet ska för att gälla, antas oförändrat vid två, med minst en månads mellanrum på varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte. Vidare ska förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Föreslagen lydelse

Beslut om upplösning av sällskapet ska för att gälla, antas av två på varandra följande årsmöten eller av ett årsmöte och ett extra medlemsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan mötena. Vidare ska förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Ändring 3: § 16

Nuvarande lydelse

Upplöses sällskapet, ska dess handlingar och tillgångar överlämnas till Vimmerby kommun. 

Föreslagen lydelse

Upplöses sällskapet, ska dess handlingar och tillgångar överlåtas till verksamhet eller ändamål som är i sällskapets anda.

De tre ändringarna godkändes av mötet. För att ändringarna skall träda i kraft krävs beslut av ännu ett årsmöte.

 

§ 18 Övriga frågor

  • Sven Sevegran undrade över guidningar i Astrid Lindgrens Hem för medlemmar. Lena Törnqvist svarade att särskilda visningar planeras även i år för medlemmarna.
  • Christian Holzer berättade om planerna på försäljning av Astrid Lindgrens Näs och undrade om sällskapet kunde engagera sig i frågan. Ordförande och kassör meddelade att detta inte är möjligt.
  • Christian Holzer berättade även att Barnfilmbyn i Mariannelund planerar invigning i juni 2017 och föreslog att sällskapet kunde ordna en resa dit någon gång senare.
  • Avgående ordförande Kjell Bohlund tackades för stort och genuint engagemang för sällskapets verksamhet och Lena Törnqvist höll ett kort tal samt överlämnade en liten gåva. Kjell kommer att fortsätta arbetet inom arbetsgruppen för Astrid Lindgrens hem.
  • Den tillträdande ordföranden Gunilla Halkjaer Olofsson tackade årsmötet för förtroendet.

 

§ 19 Mötet avslutas

Mötets ordförande tackade för god uppslutning och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:
Birgitta Karlén

Justeras:
Kjell Bohlund, ordf.
Ing-Marie Davidsson
Göran Wessberg

 

Program i samband med årsmötet

Efter årsmötesförhandlingarna intogs en gemensam middag på Rimforsa Strand. Särskilt inbjudna gäster vid middagen var författaren och ledamoten av Svenska Akademien Torgny Lindgren och hans hustru Stina. Till desserten läste Torgny Lindgren ett avsnitt ur sin bok Minnen.