Tillbaka till huvudsidan

2017

Protokoll fört vid Astrid Lindgren-sällskapets 15:e ordinarie årsmöte söndagen den 14 maj 2017.

Plats: Furusund.

 

§ 1 Val av ordförande till mötet

Sällskapets ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Dagordningen godkändes. Till mötesordförande valdes Gunilla Halkjaer Olofsson.

 

§ 2 Val av sekreterare till mötet

Till sekreterare valdes Birgitta Karlén.

 

§ 3 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Karin Heinig och Berit Svedberg.

 

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman utlyst i medlemsbladet nr 56 (slutet av mars).

 

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)

Röstlängd upprättades genom att en närvarolista sändes runt. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)

Verksamhetsberättelsen för 2016 hade sänts ut tillsammans med kallelsen i medlemsblad nr 56.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 

§ 7 Ekonomisk berättelse (bilaga 3)

I skattmästarens frånvaro föredrog ordföranden Gunilla Halkjaer Olofsson den ekonomiska berättelsen.

 

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 4)

Revisionsberättelsen lästes upp av Sören Ericson, revisor.

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt att årets överskott på 232 000 sek skall föras över i ny räkning.

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet fastställde bokslutet och beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

 

§ 11 Val av ordförande (1år)

Valberedningens förslag presenterades av Nils Halkjaer. Mötet beslöt följa förslaget att omvälja
Gunilla Halkjaer Olofsson som sällskapets ordförande för ett år.

 

§ 12 Val av 4 ordinarie ledamöter (2 år)

Till ordinarie ledamöter för två år föreslog valberedningen Annika Lindgren och Erik Titusson (båda omval) samt Viveca Ekelund och Berit Svedberg (båda nyval). Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

 

§ 13 Val av 3-4 suppleant (2 år)

Till suppleanter i styrelsen på två år föreslogs omval av Staffan Forsberg, Ulla Lundqvist och Helen Sigeland. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

 

§ 14 Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)

Till revisorer valdes i enlighet med valberedningens förslag Astrid Johansson (omval) och Lena Lundin (tidigare suppleant). Till revisorssuppleanter valdes Karin Hörnlund Knutson (omval) och Anna-Lena Nilsson (nyval). Sören Ericsson hade avböjt omval och tackades av ordföranden för det arbete han lagt ner för sällskapet.

 

§ 15 Val av valberedning (3 ledamöter)

Sittande valberedning omvaldes för ytterligare ett år. I valberedningen ingår Eva Kristina Hammarskjöld, Kjell Bohlund och Nils Halkjaer (sammankallande). 

 

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för 2018

Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad: 200 kr för enskild medlem, 300 kr
för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

 

§ 17 Verksamhetsplan 2017/18

Gunilla Halkjaer Olofsson redogjorde kortfattat för planerna inför nästa verksamhetsår. Några programpunkter kommer att anordnas i samarbete med Astrid Lindgrens Näs vänförening i Vimmerby. Medlemsbladet kommer att ges ut 3-4 gånger under året och en ny skrift i sällskapets skriftserie sänds ut strax före jul. Hemsidan kommer att ses över och göras mer användarvänlig och detta kräver en del investeringar. Sällskapet fortsätter planeringen av en Astrid Lindgrenkonferens i Stockholm tillsammans med andra aktörer. I september kommer sällskapet att delta på Bokmässan i Göteborg i delad monter med DELS (de litterära sällskapens samarbetsnämnd). Sällskapet kommer också att eventuellt delta i Litterära matinéer på ABF Stockholm, också i samarbete med DELS.

 

Visningsverksamheten i Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46 planeras i samma omfattning som under föregående verksamhetsår. Guiderna som alla genomgått sällskapets interna utbildning arbetar ideellt med visningarna. Intresset för att besöka lägenheten är fortsatt mycket stort, men vi har att balansera mellan att göra hemmet tillgängligt för allmänheten och att bevara det i sitt nuvarande skick. 

 

§ 18 Förslag om stadgeändringar

Förslaget om nedanstående stadgeändringar godkändes av mötet. Eftersom stadgeändringarna även godkändes av förra mötet 2016-05-20, så träder de därmed i kraft.

 

Ändring 1: § 3

Nuvarande lydelse:

Sällskapet har sitt säte i Vimmerby
Föreslagen lydelse:

Sällskapet har sitt säte i Stockholm

 

Ändring 2: § 15

Nuvarande lydelse

Beslut om upplösning av sällskapet ska för att gälla, antas oförändrat vid två, med minst en månads mellanrum på varandra följande sammankomster, varav ett årsmöte. Vidare ska förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Föreslagen lydelse

Beslut om upplösning av sällskapet ska för att gälla, antas av två på varandra följande årsmöten eller av ett årsmöte och ett extra medlemsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan mötena. Vidare ska förslaget vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Ändring 3: § 16

Nuvarande lydelse:

Upplöses sällskapet, ska dess handlingar och tillgångar överlämnas till Vimmerby kommun.

 

Föreslagen lydelse:

Upplöses sällskapet, ska dess handlingar och tillgångar överlåtas till verksamhet eller ändamål som är i sällskapets anda.

§ 19 Övriga frågor

  • Lena Törnqvist påpekade att medlemsavgiften till sällskapet varit oförändrad sedan starten och att den kan komma att höjas i framtiden.
  • Avgående styrelseledamöterna Annika Nasiell och Helene Ehriander tackades i sin frånvaro för det arbete de lagt ner i sällskapet.

 

§ 19 Mötet avslutas

Mötets ordförande tackade för god uppslutning och förklarade mötet avslutat.

 

Furusund dag som ovan

 

Vid protokollet:

Birgitta Karlén, sekr. 

 

Justeras:

Gunilla Halkjaer Olofsson, ordf.

Karin Heinig, justerare

Berit Svedberg, justerare

 

 

Program i samband med årsmötet

Efter årsmötesförhandlingarna intogs en gemensam lunch i Hammerska ladan på Furusund, där även årsmötet ägt rum. Därefter bjöds deltagarna på en guidad promenad på Furusund ledd av Ingela Rinaldo och Viveca Ekelund. Promenaden avslutades vid Stenhällen, Astrid Lindgrens sommarhus, där Annika Lindgren tog emot och visade runt. Vistelsen på Furusund avslutades i Villa Dagmar, ett anrikt gammalt hotell som hade sin storhetstid runt förra sekelskiftet. Nuvarande ägaren Johan Bruun visade runt och berättade hotellets historia. En fullsatt buss for sedan in mot Stockholm i vårsol och medlemmarna skildes åt vid Östra station.