Tillbaka till huvudsidan

2018

Protokoll  
fört vidAstrid Lindgren-sällskapets 16:e ordinarie årsmöte söndagen den 27 maj 2018.

Plats: Thielska galleriet, Stockholm.

§ 1 Val av ordförande till mötet

Sällskapets ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Dagordningen godkändes. Till mötesordförande valdes Gunilla Halkjaer Olofsson.

§ 2 Val av sekreterare till mötet

Till sekreterare valdes Birgitta Karlén.

§ 3 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Suzanne Öhman och EvaEmma Andersson

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman utlyst i medlemsblad nr 60 (april).

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)

Röstlängd upprättades genom att använda anmälningslistan till Thielska galleriet där medlemmarna prickats av.  

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)

Verksamhetsberättelsen för 2017 hade sänts ut tillsammans med kallelsen i medlemsblad nr 60. Ur berättelsen läste ordföranden upp programverksamheten som genomförts under året samt tackade alla de medlemmar som svarat på medlemsenkäten.  
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 7 Ekonomisk berättelse (bilaga 3)

I skattmästarens frånvaro föredrog ordföranden Gunilla Halkjaer Olofsson den ekonomiska berättelsen. 

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 4)

I revisorernas frånvaro lästes även revisionsberättelsen upp av ordföranden.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt att årets överskott på 190 000 sek skall föras över i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet fastställde bokslutet och beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 11 Val av ordförande (1år)

Gunilla Halkjaer Olofsson, som varit ordförande sedan 2016, hade avböjt omval. Valberedningens förslag till ny ordförande presenterades av Niels Halkjaer. Till ny ordförande på ett år valdes Viveca Ekelund. Kjell Bohlund (i valberedningen) presenterade kort den nya ordföranden för de församlade medlemmarna. 

§ 12 Val av 2-4 ordinarie ledamöter (2 år)

Till ordinarie ledamöter för två år föreslog valberedningen Karin Nilsson och Ann Sköld (båda omval) samt EvaEmma Andersson (nyval), Maria Dahl (nuvarande suppleant) och Gunilla Halkjaer Olofsson (avgående ordförande). Birgitta Karlén och Lena Törnqvist hade båda avböjt omval. Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget att välja samtliga fem till ordinarie ledamöter. 

§ 13 Val av 2-3 suppleant (2 år)

Nuvarande tre suppleanter i styrelsen kvarstår ytterligare ett år.

§ 14 Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter (1 år)

Till revisorer valdes i enlighet med valberedningens förslag Astrid Johansson och Lena Lundin (båda omval). Till revisorssuppleanter valdes Karin Hörnlund Knutson och Anna-Lena Nilsson (båda omval).

§ 15 Val av valberedning(4 ledamöter)

Till valberedning valdes Kjell Bohlund (sammankallande), Lena Törnqvist, Lillemor Torstensson och Johan Palmberg.  

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för 2019

Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2019 skall vara oförändrad: 200 kr för enskild medlem, 300 kr 
för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

§ 17 Verksamhetsplan 2018/19

Gunilla Halkjaer Olofsson redogjorde kortfattat för planerna inför nästa verksamhetsår. 

  • Visningsverksamheten i Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46 planeras i samma omfattning som under föregående verksamhetsår. Guiderna som under de första åren arbetade helt ideellt, får sedan årsskiftet 300 kr per visning vilket tas av överskottet från visningsverksamheten.
  • Hemsidan kommer att göras om under hösten och få ett modernare utseende, vidare kommer betalningslösningen att göras mer användarvänlig.
  • I oktober 2018 planeras en föreläsning på Kungliga biblioteket i samband med att Kjell Bohlunds bok om Astrid Lindgren som redaktör kommer ut.
  • 21 november arrangeras ett program på Stockholms stadsbibliotek om hur de olika helgerna firades på Näs, Astrid Lindgrens barndomshem.
  • Våren 2019 planeras en föreläsning av Lena Andersson (samma innehåll som under AL-konferensen 2017)
  • I mitten av maj 2019 planeras en medlemsresa i samband med årsmötet i Vimmerbytrakten.
  • En Astrid Lindgrenkonferens planeras till 14 november 2019 och styrelsen återkommer med mer information i medlemsbladet.
  • Medlemsbladet kommer att ges ut 3-4 gånger under året och där samt på hemsidan presenteras alla programpunkter.

§ 18 Övriga frågor

En medlem undrade hur sällskapet hanterar den nya dataförordningen (GDPR). Ordförande svarade att sällskapet planerar att i nästa medlemsblad informera medlemmarna om den nya datalagen och att de enda personuppgifter sällskapet har är namn och kontaktuppgifter till medlemmarna för att kunna skicka ut medlemsblad och information. Om någon medlem vill veta mer eller veta vilka uppgifter som finns, så är de välkomna att kontakta sällskapet.

§ 19 Mötet avslutas 

Avgående styrelseledamöterna Birgitta Karlén och Lena Törnqvist tackades med en liten gåva av ordföranden för det arbete de lagt ner i sällskapets styrelse under många år.

Den avgående ordföranden Gunilla Halkjaer Olofsson tackades för sin insats, liksom de två avgående ledamöterna i valberedningen – Niels Halkjaer och Eva Kristina Hammarskjöld.

 

 

  

 

**********************************************************************************

Program i samband med årsmötet i Thielska galleriet

Innan årsmötesförhandlingarna bjöds medlemmarna på programmet "Från Höga visan till Luffarvisan" i den stora Munchsalen. Efter en inledning av Lena Törnqvist framförde skådespelaren Anita Wall ett urval av Astrid Lindgrens favoritdikter med stort engagemang och känsla. Medlemmarna hade också fri entré till Thielska galleriet denna dag.