Tillbaka till huvudsidan

2022

 

pastedGraphic.png

Protokoll

fört vid Astrid Lindgren-sällskapets tjugonde ordinarie årsmöte, lördagen den 21 maj 2022. Mötet hölls på Kristinehovs Malmgård och följdes av en jubileumsmiddag.

§ 1 Val av mötesordförande 

Sällskapets ordförande Viveca Ekelund öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Viveca Ekelund valdes till mötets ordförande.

§ 2 Val av sekreterare till mötet

Helen Sigeland valdes till mötets sekreterare.

§ 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Pia Cronholm och Agneta Gusterman valdes att jämte Viveca Ekelund justera protokollet.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Stämman har utlysts i stadgeenlig ordning i medlemsblad 76, utsänt 12 april.

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)

Förteckning över mötesdeltagare upprättades.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)

Verksamhetsberättelsen för 2021 publicerades i Medlemsblad nr 76. Viveca Ekelund redogjorde kort för verksamhetsåret och uttryckte sin glädje över att vi kunnat återuppta programverksamheten under våren.  

§ 7 Ekonomisk berättelse (bilaga 2)

Resultat-och balansräkning för 2021 föredrogs i korthet av Karin Nilsson. Överskottet speglar det faktum att sällskapet tvingades stänga ner verksamheten i mars samtidigt som medlemsantalet har ökat.

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 3)

Karin Nilsson redogjorde för revisorernas berättelse. 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt att årets överskott på SEK 1 400 skall föras över i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 11 Val av ordförande

Viveca Ekelund omvaldes till ordförande på 1 år och tackade för förtroendet.

§ 12 Val av ordinarie ledamöter

Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Gunilla Halkjaer Olofsson, Karin Nilsson och Helen Sigeland. Annika Nasiell och Inga Ramsten valdes på 2 år, båda nyval. Annika Lindgren, Berit Svedberg och Erik Titusson kvarstår ytterligare 1 år. Avgående ordinarie ledamöter är Suzanne Öhman och Ann Sköld.

§ 13 Val av suppleanter

Mats Gustafsson, Ulla Lundqvist och Malin Nauwerck omvaldes på 2 år. Pia Dahlberg kvarstår ytterligare 1 år.

§ 14 Val av revisorer jämte suppleanter

Till ordinarie revisorer omvaldes Astrid Johansson och Lena Lundin på 1 år. Till Suppleanter omvaldes Karin Hörnlund på 1 år och Britt-Marie Karlsson (nyval) på 1 år. Avgående revisorssuppleant är Anna-Lena Nilsson. 

§ 15 Val av valberedning

Johan Palmberg (sammankallande) och Lillemor Torstensson omvaldes och Jenny Nilsson ersätter avgående Ylva Mårtens.

 

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för 2023

Årsmötet fattade beslut om oförändrad årsavgift för 2023.

§ 17 Verksamhetsplan 2022/2023 (bil. 4)

Helen Sigeland presenterade verksamhetsplanen för 2022/23. Pia Dahlberg redogjorde för stadsvandringarna som fortsätter som komplement till lägenhetsvisningarna, de senare för närvarande inställda pga renovering. Stadsvandringarna erbjuds nu också på tyska.

§ 18 Förslag från styrelsen angående inrättande av stipendium (bil.5)

Malin Nauwerck redogjorde för styrelsens förslag om inrättande av stipendium varefter en livlig diskussion utbröt. Flera talare bl. a Lena Törnqvist och Kjell Bohlund, yrkade på avslag för förslaget. Motiveringarna var bl. a följande:

  • förslaget ger en begränsande beskrivning av vad forskning är genom att utesluta arbete  som utförs utanför akademin
  • stadgarnas ordalydelse ”fördjupad kunskap och forskning” bör tolkas som folkbildande och inte akademisk
  • sällskapet bör, nu när ekonomin tillåter, satsa på projekt som når så många medlemmar som möjligt, läsare och en intresserad allmänhet
  • en jubileumsfond med specificerat belopp bör ha en tydlig folkbildande inriktning med barnperspektiv i Astrid Lindgrens anda

Efter avslutat diskussion vidtog omröstning. Mötet röstade enhälligt för avslag och förslaget återremitterades till styrelsen. 

§ 19 Motion från Christian Holzer (bil. 6)

Viveca Ekelund redogjorde kort för Christian Holzers förslag och styrelsens förslag till avslag. Mötet beslöt godkänna styrelsens svar och motionen avslogs.

§ 20 Övriga frågor

Viveca Ekelund informerade mötet om att styrelsen vid sitt möte 12 april 2022 beslutat utse Lena Törnqvist till hedersmedlem och överräckte därefter blommor till en häpen och glad Lena. 

§ 20 Mötet avslutas

Viveca Ekelund tackade alla avgående förtroendevalda för gott utfört arbete och mötesdeltagarna och avslutade mötet varefter festligheterna inleddes.

Vid protokollet Justeras

Helen Sigeland Viveca Ekelund

        Agneta Gusterman

        Pia Cronholm