Tillbaka till huvudsidan

2020

Protokoll

fört vid Astrid Lindgren-sällskapets artonde ordinarie årsmöte, lördagen den 12 september 2020.

Mötet hölls digitalt med hjälp av Zoom.

Före mötesförhandlingarnas början informerade Viveca Ekelund mötesdeltagarna om hedersledamoten Carl Olof Nymans bortgång och hans stora betydelse för sällskapet och visningsverksamheten. Sällskapet har skickat blommor till Karin Nyman och kommer att lämna ett bidrag till Parkinsonförbundet.

§ 1 Val av mötesordförande
Sällskapets ordförande Viveca Ekelund öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Viveca Ekelund valdes till mötets ordförande.

§ 2 Val av sekreterare till mötet
Helen Sigeland valdes till mötets sekreterare.

§ 3 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Gunilla Halkjaer Olofsson och Suzanne Öhman valdes till justerare.

§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Stämman har utlysts i stadgeenlig ordning i medlemsblad 69, utsänt 27 juli.

§ 5 Upprättande av röstlängd (bilaga 1)
Förteckning över mötesdeltagare upprättades.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2)
Verksamhetsberättelsen för 2019 publicerades i Medlemsblad nr 68, som skickades ut i april, och ingick i mail 9 september till anmälda mötesdeltagare. Viveca Ekelund redogjorde kort för verksamhetsåret och nämnde bl. a Lena Anderssons föreläsning på ABF ”Läsandets relation till tänkandet”, medlemsresan och Astrid Lindgren-konferensen. Visningsverksamheten var under året intensiv med 225 genomförda visningar jämfört med 188 året innan. Verksamhetsberättelsen ingick i mail 9 september till anmälda mötesdeltagare.

§ 8 Ekonomisk berättelse (bilaga 2)
Revisionsberättelsen publicerades i Medlemsblad nr 69 och föredrogs under mötet av Karin Nilsson.

§ 9 Revisorernas berättelse (bilaga 2)
Karin Nilsson redogjorde för revisorernas berättelse.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslöt fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Årsmötet beslöt att årets överskott, SEK 203 077, ska föras över i ny räkning.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet fastställde bokslutet och beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§ 12 Val av ny styrelse
Viveca Ekelund lämnade ordet till Lillemor Thorstenson som föredrog valnämndens förslag.

§ 13 Val av ordförande
Viveca Ekelund omvaldes till ordförande på 1 år.

§ 14 Val av ordinarie ledamöter
Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Gunilla Halkjaer Olofsson, Karin Nilsson och Ann Sköld. Till nya ordinarie ledamöter på två år valdes Helen Sigeland och Suzanne Öhman. Annika Lindgren, Berit Svedberg och Erik Titusson kvarstår som ordinarie ledamöter ytterligare 1 år. Maria Dahl och EvaEmma Andersson avgår ur styrelsen.

§ 15 Val av suppleanter
Mats Gustafsson omvaldes på 2 år. Malin Nauwerck valdes på 2 år och Pia Dahlberg på 1 år. Ulla Lundqvist kvarstår ytterligare 1 år.

§ 16 Val av revisorer jämte suppleanter
Till ordinarie revisorer omvaldes Astrid Johansson och Lena Lundin på 1 år. Till Suppleanter omvaldes Karin Hörnlund och Anna Lena Nilsson på 1 år.

§ 17 Val av valberedning
Lillemor Thorstensson (sammankallande) och Johan Palmberg omvaldes. Till ny ledamot valdes Ylva Mårtens. Kjell Bohlund lämnar valberedningen.

§ 18 Fastställande av medlemsavgift för 2021
Årsmötet fattade beslut om oförändrad årsavgift för 2021.

§ 19 Verksamhetsplan 2020/2021
Sällskapet ska även fortsättningsvis producera 4 medlemsblad per år samt en årsbok. Stadsvandringarna, som rönt stort intresse, fortsätter och kommer att anpassas till målgrupper som familjer och skolklasser. Under året inställda evenemang (Kerstin Kvint/Vimmerby och Fatima Bremmer/Stockholm) ska genomföras när så är möjligt. Fatima Bremmer är preliminärt bokad till 18 november. Erik Titusson undersöker möjligheterna till medlemsvisning av Ingrid Vang Nyman- utställningen på Göteborgs konstmuseum under hösten. Styrelsen återkommer om programpunkter för våren 2021.

Birgitta Alm tog upp frågan om digitala program och frågan kommer att diskuteras vidare i styrelsen. Gunilla Halkjaer Olofsson informerade om att Astrid Lindgren-konferensen skjuts upp till 2022. Även medlemsresan senareläggs till 2022. Pia Dahlberg redogjorde för erfarenheter från genomförda stadsvandringar.

§ 20 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 21 Mötet avslutades
Viveca Ekelund tackade alla som bidragit till verksamheten under året, särskilt Pia Dahlberg och
avgående ledamöterna Maria Dahl och EvaEmma Andersson.


Vid protokollet: Justeras:

Helen Sigeland Viveca Ekelund
Sekreterare ordförande

Gunilla Halkjaer Olofsson Suzanne Öhman