Tillbaka till huvudsidan

2003

Verksamhetsberättelse 2003

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Lena Axelsson-Westlund, Vivi Edström och Sven Ekberg (vice ordförande) Leif Larsson, Karin Nilsson, Margareta Strömstedt och Lena Törnqvist
Suppleanter har varit Anders Eriksson, Maria Malmlöf, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman-Sundén.
Sällskapets presstalesmän har varit Ingegerd Sahlström och Sven Ekberg, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Lena Törnqvist.
Firmatecknare har varit Ingegerd Sahlström och Karin Nilsson.
Revisorer Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson
och Sören Ericsson.
Valberedningen har bestått av Karl Lindqvist (sammankallande) samt Gallie Eng och Karin
Helander.

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:
Arbetsutskott: Ingegerd Sahlström, Sven Ekberg, Karin Nilsson och Lena Törnqvist
Information: Sven Ekberg (sammankallande), Karin Alvtegen, Anders Eriksson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman Sundén.
Sven Ekberg och Lena Törnqvist har fungerat som redaktörer för medlemsbladet
Arbetsgrupp för årsmötet: Anders Eriksson (sammankallande), Leif Larsson, Maria Malmlöf, Karin Nilsson och Leif Ruhnström

Medlemsavgiften för år 2003 har varit oförändrat 200 kr för enskild medlem, 50 kr för barn och ungdom under 18 år samt 500 kr för institutionell medlem.
Från Vimmerby kommun har administrativ hjälp erhållits. För detta värdefulla bidrag framför styrelsen sitt stora tack.

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden (17 januari, 20 augusti och 10 november).

Antalet medlemmar under 2003 har varit 231, därav 20 institutionella medlemmar och 21 barn och ungdomar under 18 år.

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd).

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Vimmerby kommuns kulturförvaltning, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, Astrid Lindgrens Värld och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Verksamhet
Årsmöte hölls i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby den 17 maj 2003 med ett femtontal medlemmar närvarande. Efter mötet ledde Margareta Strömstedt under rubriken ”Bullerbybarn” ett estradsamtal med Astrid Lindgrens brorsdöttrar Barbro Alvtegen och Gunvor Ruhnström, som även de växt upp på Näs.
En planerad bussrundtur till Lindgren-miljöer i Vimmerbytrakten dagen efter årsmötet fick inställas p.g.a. alltför lågt deltagarantal.

Tre nummer av sällskapets medlemsblad har sänts till samtliga medlemmar Också i år kunde medlemmarna erbjudas att köpa böcker till rabatterat pris från olika förlag. Ett tidigare ej publicerat självbiografiskt manuskript av Astrid Lindgren kunde med tillstånd från Saltkråkan AB publiceras i julnumret.

Fyra medlemsprogram i egen regi har anordnats under året.
1 mars visning på Millesgårdens utställning av Ilon Wiklands originalillustrationer till Astrid Lindgrens böcker och förlagor till den animerade filmen om Karlsson på taket.
19 mars visning av Ingrid Vang Nyman-utställning på Kungl. biblioteket
13 september Stadsvandring i Astrid Lindgrens kvarter i Stockholm
20 november visning av konsten och barnbiblioteket i Astrid Lindgrens barnsjukhus
Tyvärr har deltagandet vid dessa program varit mycket begränsad trots att deltagaravgiften subventionerats av Sällskapet.
Astrid Lindgren-sällskapets medlemmar har dessutom genom medlemsbladets kalendarium inbjudits till andra institutioners evenemang med Astrid Lindgren-anknytning.

I samband med att Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delades ut för första gången den 4 juni på Skansen i Stockholm presenterade sig Astrid Lindgren-sällskapet i ett marknadsstånd på Bollnästorget

Vid DELS årsmöte den 10 maj presenterade sekreteraren Astrid Lindgren-sällskapet och blev vid samma tillfälle invald i DELS styrelse.
Genom DELS samarrangemang mellan olika litterära sällskap deltog Astrid Lindgren-sällskapet vid Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm den 31 augusti.

Vimmerby den 27 februari 2004


Ingegerd, Sahlström, ordf.


Karin Alvtegen Lena Axelsson-Westlund
Vivi Edström Sven Ekberg

Leif Larsson Karin Nilsson

Margareta Strömstedt

Lena Törnqvist