Tillbaka till huvudsidan

2008

Verksamhetsberättelse 2008

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Ingegerd Sahlström (ordförande), Ulf Boëthius (vice ordförande), Birgitta Karlén, Margret Halvardson, Margareta Krantz, Karin Nilsson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman.
Suppleanter har varit Jan Hansson, Maria Malmlöf, och Leif Ruhnström
Sällskapets presstalesmän har varit Ingegerd Sahlström och Ulf Boëthius, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén.
Firmatecknare har varit Ingegerd Sahlström och Karin Nilsson.

Revisorer: Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson
och Sören Ericsson.
Valberedning: Inger Adolfsson, Gallie Eng (sammankallande) och Karl Lindqvist.

Inom styrelsens har följande arbetsgrupper verkat:
Arbetsutskott: Ingegerd Sahlström, Ulf Boëthius, Karin Nilsson och Birgitta Karlén
Hemsida: Margret Halvardson och Lena Törnqvist
Publikationer inkl medlemsblad: Ulf Boëthius, Jan Hansson och Lena Törnqvist (sammankallande)
Programgrupp/DELS-kontakt: Margareta Krantz, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman (sammankallande)
Årsmötesansvarig: Margret Halvardson

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

Medlemsavgiften för år 2008 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem.
Astrid Lindgrens Näs och Vimmerby kommun har tillhandahållit administrativ hjälp.

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden: 3 mars, 12 juni (per capsulam) samt ett heldagsmöte den 21 september.

Antalet medlemmar under 2008 har varit 346 (325), därav 16 (17) institutionella medlemmar, 28 (38) sammanboende, 25 (17) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar.#

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Programgruppen har svarat för rapportering till DELS.

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Saltkråkan AB, Vimmerby kommuns kulturförvaltning; Astrid Lindgrens Näs; Rabén & Sjögren; Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne, Svenska barnboksinstitutet och Kungl. biblioteket.

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också
kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Näs sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadressen är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se. Ansvariga för hemsidan är Lena Törnqvist och Margret Halvardson. Lena Törnqvist svarar för att e-brev till sällskapet besvaras. Se vidare under rubrik: Hemsidan.

Verksamhet
Årsmöte hölls i Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby den 30 maj. Efter förhandlingarna föreläste professor Astrid Surmatz om den politiska undertexten i Pippi Långstrump-böckerna.

Också 2008 distribuerades fyra nr av medlemsbladet till samtliga medlemmar. För första gången förekom ett omslag i färg och genom tillmötesgående från Saltkråkan AB har också detta året tidigare okända texter av Astrid Lindgren kunnat publiceras. Gallie Eng svarar för formgivning och Vimmerby kommun för tryckning och distribution.

Sällskapet har anordnat och/eller medverkat i ett antal program under året:
Den 1 mars berättade Lena Törnqvist om Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. biblioteket under rubriken ”Från Vindslåda till Världsminne”. Föreläsningen hölls i Kungl. bibliotekets hörsal.
Den 26 april och 25 oktober visades Astrid Lindgrens lägenhet med efterföljande stadsvandring, då man följde hennes väg till arbetet på förlaget. Medlemmar från Norge och Tyskland deltog i dessa arrangemang.
29-30 maj var Astrid Lindgren-sällskapet medarrangörer i den tionde Astrid Lindgren-konferensen i Vimmerby. Årets tema var ”Starka och svaga. Om pojkar och flickor i barn och ungdomslitteraturen”. Medlemmarna erbjuds reducerat pris till konferensen.
Den 17 augusti anordnades Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Två tappra styrelsemedlemmar (Margareta Krantz och Suzanne Öhman) värvade medlemmar och delade ut informationsbroschyrer i hällande regn.
Den 28-31 augusti representerade Lena Törnqvist sällskapet vid en konferens i Odense anordnad av det Nordiska nätverket för författar- och komponistmuseer. Konferensens tema var ”Författarjubileum, varför och hur”. Deltagandet möjliggjordes genom bidrag från Saltkråkan AB.
På Halmstads museum visades utställningen ”Astrid Anna Emilia Lindgren” under hösten. Sällskapets ordförande Ingegerd Sahlström, kommunalråd i Halmstad kommun, invigde tillsammans med Karin Nyman. I samband med invigningen föreläste också Ingegerd Sahlström om Astrid Lindgren. Även Lena Törnqvist höll två föreläsningar i samband med utställningen.
Den 7 december föreläste Karl Lindqvist om ”Julen i Astrid Lindgrens böcker” vid Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby. Arrangör var sällskapet i samarbete med Astrid Lindgrens Näs.

Vid samtliga arrangemang och i andra sammanhang söker styrelsemedlemmar och andra medlemmar sprida broschyren om sällskapets verksamhet.

Hemsidan
Vår hemsida besöks flitigt. Under 2008 hade sidan 25 300 besökare, varav 13 843 unika besökare. Innehållet på sidan har kompletterats, bl a med uppgifter om vilka språk Astrid Lindgren har översatts till, en text om jubileumsåret 2007 och en sida där bilder från sällskapets olika program ska kunna läggas ut. Litteraturlistan är också aktualiserad och utökad.

Förutom allmänna frågor om medlemskap och sällskapets verksamhet, har ett 50-tal referensfrågor om Astrid Lindgren och hennes verk besvarats via kontaktfunktinen på hemsidan. I allmänhet är frågeställarna ej medlemmar och även frågor från utlandet förekommer.

Medlemmarna har genom det kalendarium som presenteras på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning.

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2008 uppgick till 67 (65) tkr. Försäljningen av boken Junker Nils av Eka inbringade 14 (8) tkr. Överskottet uppgick till 42 (11) tkr. Per 2008-12-31 var sällskapets bankbehållning 232 tkr och det egna kapitalet 187 tkr.
Årsbokslutet för 2008 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord
Verksamhetsåret 2008 har varit ett innehållsrikt år. Sällskapet har i stort sett varje månad varit engagerat i något evenemang. Vi skall ju synas och märkas! Vi konstaterar att där det finns medlemmar i sällskapet anordnas också aktivitet med anknytning till Astrid Lindgrens författarskap. Detta visar betydelsen av ett ökat medlemsantal. Det är viktigt att vi blir fler på olika platser i landet.
Vi har under året arbetat för att öka kunskaperna om Astrid Lindgrens författarskap och engagemang i olika samhällsfrågor. Många personer har varit oss behjälpliga. Ett stort tack till alla Er som bistått sällskapet under året. Ert intresse och stöd är ovärderligt!

Vimmerby i mars 2009Ingegerd, Sahlström, ordf. ,Margareta Krantz, Ulf Boëthius,Birgitta Karlén,  Margret Halvardson,Karin Nilsson,  Lena Törnqvist,Suzanne Öhman