Tillbaka till huvudsidan

2014

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Kjell Bohlund (ordförande), Lena Törnqvist (vice ordförande), Karin Nilsson,
Birgitta Karlén, Gallie Eng, Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren, Maria Tunek
och Helene Ehriander
Suppleanter har varit Anna Olausson, Gunilla Halkjaer Olofsson och Ulla
Lundqvist
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Lena Törnqvist, skattmästare
Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén
Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening
Revisorer: Annika Carlson och Sören Ericson. Revisorssuppleanter: Astrid
Johansson och Lena Ohlsson
Valberedning: Annika Nasiell (sammankallande), Christina Björk, Eva Kristina
Hammarskjöld, och Marianne von Baumgarten

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:
Arbetsutskott:
Arbetsutskott skapas vid behov
Hemsida: Anna Olausson, Lena Törnqvist och Gunilla Halkjaer Olofsson
Medlemsblad/publikationer: Gallie Eng och Lena Törnqvist
Programgrupp: Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren, Gunilla Halkjaer
Olofsson och Ulla Lundqvist. Smålandsutskott: Maria Tunek och Helene
Ehriander
DELS-kontakt: Anna Olausson
Facebook-ansvarig: Maria Tunek
Årsmötet: Gunilla Halkjaer Olofsson, Annika Lindgren och Ann Sköld
Nilsson

Hedersmedlemmar:
Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare
av 10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

Medlemsavgiften för år 2014 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem,
300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för
institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att
täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden: 11 februari, 7 april, 25 maj
(konstituerande möte), 29 augusti och 10 november.

Antalet medlemmar under 2014 har varit 385 (290), därav 9 (6) institutionella
medlemmar, 51 (44) sammanboende samt 3 hedersmedlemmar. *

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd).
Anna Olausson har svarat för rapportering till DELS.

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat
och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Ellen Key-institutet, Norstedts förlag,
Saltkråkan AB, Stockholms Konfuciusinstitut, Svenska barnboksinstitutet samt
Vimmerby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36
Vimmerby.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress
är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se

Programverksamhet
11 februari. Ilon Wikland i samtal med Mark Levengood". Programmet
arrangerades i samarbete med Norstedts förlag.

15 mars. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan (Lena Törnqvist)

26 april. Astrid Lindgren-vandring i Vasastan (Lena Törnqvist)

25 maj. Årsmöte i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby. Innan årsmötet
arrangerades en utflykt till Barnfilmbyn i Mariannelund, där föreståndare Anna
Mellergård guidade.

26–27 maj. Astrid Lindgren-konferens i Vimmerby. Tema: Klassiker – gamla
böcker för unga läsare

15-16 augusti. Skönhet för alla barn. Seminarium anordnat av Ellen Key-insitutet
och Ödeshögs kommun.

13 september. I Katis kvarter. Stockholmsvandring i okända Astrid Lindgrenmiljöer
(Lena Törnqvist)

9 okt. Seminarium med Astrid Lindgrens kinesiske översättare Li Zhiyi och
förlaget China Children Press, Peking. Samarrangemang med Saltkråkan AB,
Stockholms Konfuciusinstitut och Svenska barnboksinstitutet.

27 september. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan (Gallie Eng)

27 oktober. ”Mio min Mio – kanske världens bästa äventyrsbok”. Seminarium
med Göran Hägg, författare, docent i litteraturhistoria och litteraturkritiker.
Programmet arrangerades i samarbete med Norstedts förlag.

12 och 13 december. Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.
Astrid Lindgren Sällskapet deltog vid julmarknaden med bokbord och
medlemsinformation. Många besökare visade intresse för sällskapets arbete och
flera nya medlemmar värvades.

17 november. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan med efterföljande
middag på Wasahof. (Kjell Bohlund)

Publikationer
Före grupp 8 – mycket före. Kåserier och noveller för vuxna. Boken är den sjätte
titeln i Astrid Lindgren-sällskapets skriftserie och distribuerades i december till
samtliga medlemmar. Boken innehåller okända eller mindre kända, korta texter av
Astrid Lindgren, som påträffats i hennes arkiv. Gallie Eng och Lena Törnqvist är
redaktörer för skriftserien. Åke Wibergs Stiftelse har genom ett bidrag finansierat
tryckningen av boken.
Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan lindgrenlitteratur säljs vid de
arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.
Fyra nummer av medlemsbladet har distribuerats. Redaktörer är Lena Törnqvist
och Gallie Eng.

Hemsidan
I kalendariet på hemsidan publiceras Astrid Lindgren-sällskapets egna
arrangemang.
Hemsidan har besökts 6 564 gånger under 2014 varav 72% varit unika besökare.
Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin
e-postadress.

Astrid Lindgrens hem
Arbetet med att kunna erbjuda offentliga visningar av Astrid Lindgrens
lägenhet på Dalagatan i Stockholm har gått framåt. Planen är att kunna börja
visningarna i november 2015. Under 2014 har sällskapet gjort en katalogisering
av konstföremål och inventarier med ekonomiskt stöd av Stockholms Stads
Kulturförvaltning och praktiska råd från Stockholms stadsmuseum. Gallie Eng
har varit huvudansvarig för inventeringsarbetet.
Arbetsgruppen består av Joakim Karlén, Karin Nilsson, Lena Törnqvist, Erik
Titusson och Kjell Bohlund från Astrid Lindgren-sällskapet samt Malin Billing,
Annika Lindgren och Nils Nyman representerande dödsboet och Saltkråkan.
Projektet ”Astrid Lindgrens hem” har separat ekonomisk redovisning och har
inte belastat sällskapets budget.

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2014 uppgick till 75 (66) tkr. Resultatet för 2014 visar 6
(16) tkr. Per 2014-12-31 var sällskapets bankbehållning 364 tkr och det egna kapitalet 218
tkr. Årsbokslutet för 2014 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord
Det har för oss i styrelsen varit glädjande att uppleva ett växande intresse både
för Astrid Lindgren och för sällskapets verksamhet. Vi har arrangerat fler
visningar för våra medlemmar, men trots det inte lyckats bereda plats för alla som
önskat delta. Våra andra program har också varit välbesökta. Vi ser fram mot ett
spännande år och vill samtidigt tacka våra medlemmar för förtroendet och för det
intresse ni visat.

Stockholm i mars 2015
Kjell Bohlund, ordf.
Lena Törnqvist
Gallie Eng
Birgitta Karlén
Karin Nilsson
Ann Sköld-Nilsson
Annika Lindgren
Maria Tunek
Helene Ehriander