Tillbaka till huvudsidan

2005

Verksamhetsberättelse 2005

Ladda hem verksamhetsberättelsen som PDF-fil (128 kb)

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Ulf Boëthius, Lena Axelsson-Westlund, Sven Ekberg (vice ordförande), Anders Eriksson, Leif Larsson, Karin Nilsson och Lena Törnqvist

Suppleanter har varit Margareta Krantz, Maria Malmlöf, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman-Sundén.

Sällskapets presstalesmän har varit Ingegerd Sahlström och Sven Ekberg, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Lena Törnqvist.

Firmatecknare har varit Ingegerd Sahlström och Karin Nilsson.

Revisorer: Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson och Sören Ericsson.

Valberedning: Gallie Eng (sammankallande), Karl Lindqvist och Margret Halvardson.

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av 10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

Arbetsutskott: Ingegerd Sahlström, Sven Ekberg, Karin Nilsson och Lena Törnqvist

Information: Sven Ekberg (sammankallande), Karin Alvtegen, Lena Törnqvist.

Redaktörer för medlemsbladet: Sven Ekberg och Lena Törnqvist

Programgrupp: Lena Axelsson-Westlund (sammankallande), Ulf Boëthius, Margareta Krantz och Suzanne Öhman-Sundén.

Arbetsgrupp för årsmötet: Anders Eriksson (sammankallande), Leif Larsson, Maria Malmlöf och Leif Ruhnström

Medlemsavgiften för år 2005 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem.

Vimmerby kommun har tillhandahållit administrativ hjälp.

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden: 25 februari, 22 april, 3 juni, 16 september, och 28 oktober.

Dessutom har styrelsens arbetsutskott haft 8 sammanträden, flertalet per telefon, med Elisabeth Reslegård beträffande det planerade jubileumsfirandet.

Antalet medlemmar under 2005 har varit 240 (240), därav 16 (17) institutionella medlemmar, 42 sammanboende,17 (19) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar.

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Kontaktperson har varit Lena Axelsson-Westlund.

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetatoch samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby kommuns kulturförvaltning, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, Bokförlaget Rabén & Sjögren, Bokförlaget Natur och kultur, och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset).

Genom avtal med Vimmerby kommun har sällskapets kansli flyttats till Astrid Lindgrens Näs fr.o.m. 2006. Astrid Lindgren-sällskapets officiella adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby.

Den 21 augusti mottog ordföranden på sällskapets vägnar vid en ceremoni i Astrid Lindgrens Värld ett stipendium på 150 000 kronor från Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Sällskapet tilldelades stipendiet för ”initiativet till ett landsomfattande firande av hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse 2007”.

Verksamhet
Årsmöte hölls i Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby den 21 maj 2005

Efter årsmötesförhandlingarna samtalade skådespelerskan Inger Nilsson, som spelade Pippi Långstrump i 70-talets filmatiseringar, med Anders Eriksson om sina minnen av Astrid Lindgren och filminspelningarna

Tre nummer av sällskapets medlemsblad har sänts till samtliga medlemmar Även i år kunde en tidigare okänd Astrid Lindgren-historia, den här gången en spökhistoria, genom tillmötesgående av Saltkråkan AB publiceras i julnumret.

En medlemsmatrikel sändes också ut till samtliga medlemmar med årets sista medlemsblad.

Astrid Lindgren-sällskapets hemsida har adress www.ast ridlindgrensallskapet.se och e-postadressen är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se. Ansvarig för hemsidan är Lena Törnqvist, som också regelbundet tömmer e-brevlådan och uppdaterar kalendariet.

Lena Axelsson-Westlund har rapporterat sällskapets aktiviteter till DELS.

Det bokprojekt om författares resor, som initierats av DELS och presenterades i förra verksamhetsberättelsen fortskrider. Beräknad utgivning är första halvåret 2006. Saltkråkan AB har generöst avstått från royalty, som annars sällskapet skulle svarat för. Kontaktperson för projektet är Lena Törnqvist.

Fyra medlemsprogram i egen regi har anordnats under året.

Den 17 september anordnandes en stadsvandringar i Astrid Lindgrens kvarter i Stockholm. Lena Törnqvist guidade.

23 oktober anordnade sällskapet en litterär salong i Novilla på Skansen, Stockholm. Arrangemanget ingick i DELS programserie och hade sammanställts av programgruppen. Föreläsare var Ulla Lundqvist och Leif Ruhnström, medan Kristina Ruhnström och Fredrik Åkerblom sjöng och spelade visor med anknytning till Astrid Lindgren.

Den 29 oktober och 12 november hade medlemmarna också tillfälle att besöka Astrid Lindgrens lägenhet på Dalagatan i Stockholm. Karin Nyman visade och berättade om sin mor. Vid båda tillfällena dubblerades grupperna.

Medlemmarna har dessutom genom det kalendarium som presenteras i medlemsbladet och på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning.

Hundraårsjubileum 2007
Sällskapet har haft för avsikt att år 2007 uppmärksamma "Astrid Lindgren - 100 år". För medel från Statens Kulturråd och ett stipendium från Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning har Elisabet Reslegård varit anställd del av året för att planera olika verksamheter.

Mycket av projektledarens tid har ägnats åt besök hos olika tänkbara sponsorer för ett fortsatt arbete med inriktning på barnbokens och läsningens betydelse. Sällskapet har också velat fokusera på Astrid Lindgrens värnande om barns rättigheter och hennes engagemang för djur,

natur och fredsarbete. Många har varit intresserade av samarbete, men ekonomiskt stöd har varit svårt att finna för de tänkta verksamheterna. Bl.a. tvingades vi notera ett negativt besked på vår ansökan från Stiftelsen framtidens kultur.

Glädjande för sällskapet är dock att IKEA Family under jubileumsåret kommer att uppmärksamma "Astrid Lindgren - 100 år". Sällskapet kommer också att synas vid Stockholms Kulturhus minnesutställning i början av år 2007 där boken Astrids bilder, som producerats av Max Ströms förlag presenteras.

Barnombudsmannen har uttalat sig positivt gällande samarbete liksom Myndigheten för skolutveckling. Reklambyrån SOL Network har arbetat fram en logotyp för sällskapet.

Under senare delen av året har sällskapet genom ordförande Ingegerd Sahlström och Staffan Samuelsson deltagit i en planerad verksamhet tillsammans med SOS Barnbyar.

Ordföranden har också haft kontakter med representanter för regeringens kommitté "Aktionsgruppen för barnkultur".

Styrelsen framför sitt stora tack till alla de som genom gåvor och arbetsinsatser eller på annat sätt bidragit till verksamheten och till att sprida kunskap om sällskapet och dess verksamhet.

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2005 uppgick till 51 (f år 49) tkr. Tack vare bidrag och ideella insatser i verksamheten uppstod ett överskott i sällskapets medlemsfinansierade verksamhet på 16 tkr.

Av de projektmedel som sällskapet fått för att uppmärksamma ”Astrid Lindgren – 100 år” har 390 tkr använts i projektet. Av det erhållna stipendiet från Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning återstår 50 tkr som kommer att användas för fortsatta insatser för firandet av hundraårsminnet.

Per 2005-12-31 uppgick sällskapets bankbehållning till 193 tkr och det egna kapitalet till 95 tkr. Årsbokslutet för 2005 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Vimmerby den 25 februari 2005

Ingegerd, Sahlström, ordf.

Karin Alvtegen

Lena Axelsson-Westlund

Vivi Edström

Sven Ekberg

Anders Eriksson

Leif Larsson

Karin Nilsson

Lena Törnqvist