Tillbaka till huvudsidan

2009

Verksamhetsberättelse 2009

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Kjell Bohlund (ordförande), Ulf Boëthius (vice ordförande), Birgitta Karlén, Margret Halvardson, Margareta Krantz, Karin Nilsson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman.
Suppleanter har varit Gallie Eng, Jan Hansson och Leif Ruhnström
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Ulf Boëthius, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén
Firmatecknare har varit Kjell Bohlund och Karin Nilsson i förening
Revisorer: Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson
och Sören Ericsson.
Valberedning: Inger Adolfsson (sammankallande), Anne-Marie Karlsson och Karl Lindqvist

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:
Arbetsutskott: Kjell Bohlund, Ulf Boëthius, Karin Nilsson och Birgitta Karlén
Hemsida: Margret Halvardson och Lena Törnqvist
Medlemsblad/publikationer: Ulf Boëthius, Gallie Eng och Lena Törnqvist (sammankallande)
Programgrupp/DELS-kontakt: Margareta Krantz, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman (sammankallande)
Årsmötesansvarig: Margret Halvardson

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av 10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap.

Medlemsavgiften för år 2009 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem.

Astrid Lindgrens Näs och Vimmerby kommun har tillhandahållit administrativ hjälp.

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden: 9 februari, 20 april, 30 maj, 21 augusti samt 18 november.

Antalet medlemmar under 2009 har varit 315 (346), därav 16 (16) institutionella medlemmar, 28 (28) sammanboende, 23 (25) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar.*

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Programgruppen har svarat för rapportering till DELS. Under hösten svarade programgruppen på en omfångsrik enkät från DELS. Någon sammanställning eller analys av svaren har tyvärr inte inkommit vid dagens datum.
Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Elin Wägner-sällskapet, Saltkråkan AB, Vimmerby kommuns kulturförvaltning; Astrid Lindgrens Näs, Rabén & Sjögren och Vår teater, Stockholm.

* Föregående års siffror inom parentes

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Näs sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se. Ansvariga för hemsidan är Lena Törnqvist och Margret Halvardson. Lena Törnqvist svarar för att e-brev till sällskapet besvaras.

Verksamhet
Årsmöte hölls 2009 den 30 maj i strålande sol på Norröra (inspelningsplats för Saltkråkan) i Stockholms skärgård. 54 medlemmar och gäster deltog (förutom miljoner mygg). Anne-Marie Karlsson och Nisse Larsson, sommarboende på ön och medlemmar i sällskapet hade ordnat programmet och Maud Sjöblom, Norrörabo som var med vid filminspelningarna, guidade runt. Lunchen intogs i det gröna utanför Snickargården, bevarad just som den såg ut i filmen.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Kajsa Althén, kulturjournalist och forskare, från Tema Q vid Lindköpings universitet om ett pågående projekt rörande Astrid Lindgren och Vimmerby kommun.
På hemvägen bjöds på ett improviserat besök i Astrid Lindgrens sommarbostad i Furusund.

Fyra nr av medlemsbladet har distribuerats. Liksom tidigare har vi tack vare Saltkråkan AB:s tillstånd kunnat publicera tidigare okända texter av Astrid Lindgren. Lena Törnqvist, Ulf Boëthius och Gallie Eng ingår i redaktionen och Gallie Eng svarar också för formgivning. Vimmerby kommun bistår med tryckning och distribution.

Sällskapet har anordnat och/eller medverkat i ett antal program under året: 21 januari föreläste Lena Törnqvist om Astrid Lindgren i samband med att utställningen ”Astrid Anna Emilia Lindgren” visades på Örnsköldsviks museum.
21 mars visades Astrid Lindgrens lägenhet med efterföljande stadsvandring.
20 april arrangerades programmet: Jag känner igen en bra barnbok när jag ser den, sa Astrid Lindgren som dock påstod att hon inte förstod sig på förläggeri. Estradsamtal om Astrid Lindgren som förläggare mellan tre storheter inom barnboksvärlden. Förläggaren Marianne Eriksson och författarna Lennart Hellsing och Barbro Lindgren. Rapport i medlemsbladet nr 26
22 april deltog Lena Törnqvist och Gunilla Forsling tillsammans med Marianne Enge-Swartz och Eva Heggestad i ett panelsamtal på ABF-huset i Stockholm. Temat var ”Flickor på kontor”, en jämförelse mellan Elin Wägners Norrtullsligan och Pennskaftet och Astrid Lindgrens trilogi om Kati. Huvudarrangör var Elin Wägnersällskapet.
31 maj visades Astrid Lindgrens lägenhet med efterföljande stadsvandring.
3-6 september arrangerade Astrid Lindgrensällskapet en medlemsresa till Ilon Wiklands museum i Haapsalu, Estland. 34 personer deltog, däribland Ilon Wikland, som första kvällen medverkade i ett estradsamtal med Nisse Larsson och kommenterade ett imponerande bildspel med illustrationer ur sin produktion. Vi fick också höra henne berätta om det mångåriga samarbetet med Astrid Lindgren. Dag två gick resan med buss till Haapsalu, där Ilon visade sina barndomsmiljöer och det fantastiska museet Ilons Sagoland. Dag tre inleddes med en guidad stadspromenad och avslutades på egen hand i Tallins gamla centrum. På söndagen ankom färjan Stockholm och mycket nöjda medlemmar tog farväl av varandra. Rapport i medlemsbladet nr 27.
26 september visades Astrid Lindgrens lägenhet med efterföljande stadsvandring.
Den 18 november berättade Lena Törnqvist om Astrid Lindgrens arkiv vid en programkväll anordnad av Föreningen Biblis på Kungliga biblioteket. Även Astrid Lindgren-sällskapets medlemmar hade inbjudits.
23 november arrangerades programmet: Visst hade hon Pippi på teater, om Astrid Lindgren och Vår Teater, där Astrid debuterade som dramatiker. Medverkade gjorde Cia Frode och Agneta Gusterman, båda med lång erfarenhet av Vår Teater och arbete med Lindgrenpjäser, Anita Wall, skådespelare och Pippi Långstrump på Vår Teater under fem barna- och tonår samt lektorn i drama Kent Hägglund, som även tog upp exempel från Astrids radiopjäser. Margareta Krantz visade filmklipp där Astrid berättar om hur hon blev dramatiker på Vår Teater. Rapport i medlemsbladet nr 28
Vid samtliga arrangemang och i andra sammanhang söker styrelsemedlemmar och andra medlemmar sprida broschyren om sällskapets verksamhet.

Publikationer
”Tal vid Astrid Lindgrens begravning” som utgör nr 2 i Astrid Lindgren-sällskapets skrifter (som nr 1 räknas Junker Nils av Eka från 2007) sändes som julgåva till alla medlemmar tillsammans med årets sista nr av medlemsbladet. Texter och foton har utan kostnad ställts till förfogande av respektive upphovsman.

Hemsidan
Antalet besök på vår hemsida har ökat sedan 2008, från 13 412 till 15 797, d v s med över 2 000 besök. Man får anta att de besökande är personer som söker information om sällskapet, men i första hand är intresserade av Astrid Lindgren. Sidan är alltså viktig både för att marknadsföra sällskapet och för att sprida kunskap om Astrid Lindgren. Medlemmarna har genom det kalendarium som presenteras på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning.
Många vänder sig till sällskapet via hemsidan med frågor om medlemskap, upphovsrätt och var man kan köpa översättningar av Astrid Lindgrens böcker eller få tag på filmerna med utländskt tal/undertexter. Förutom rena rutinfrågor besvarades under året ett femtiotal referensfrågor, alltifrån när och var Astrid Lindgrens syskon var födda och avled och tänkbar förebild till kapten Långstrump (från en släktforskare!) till en sjuksköterskeelev som söker läsarreaktioner på Bröderna Lejonhjärta.

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2009 uppgick till 66 (67) tkr. Överskottet uppgick till 8 (42) tkr.
Per 2009-12-31 var sällskapets bankbehållning 241 tkr och det egna kapitalet 196 tkr.
Årsbokslutet för 2009 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord
Till skillnad från många andra litterära sällskap behöver Astrid Lindgren-sällskapet inte arbeta för att påminna om bortglömda författare. Vår verksamhet handlar huvudsakligen om att fördjupa kunskaperna om Astrid Lindgrens verk och livsgärning.
Programverksamheten har varit aktiv under året. Med små ekonomiska resurser men med engagemang och arbetsglädje har föreningens styrelse och medlemmar fortsatt sitt arbete med att samla och publicera texter av och om Astrid Lindgren. En väsentlig förutsättning för verksamheten är dock det generösa stödet och tillmötesgåendet från Saltkråkan och Vimmerby Kommun. Tack för det!

Vimmerby i mars 2010
Kjell Bohlund, ordf.
Margareta Krantz, Ulf Boëthius
Birgitta Karlén Margret Halvardson
Karin Nilsson Lena Törnqvist
Suzanne Öhman