Tillbaka till huvudsidan

2004

Verksamhetsberättelse 2004

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Ingegerd Sahlström (ordförande) Karin Alvtegen, Lena Axelsson-Westlund, Vivi Edström, Sven Ekberg (vice ordförande), Anders Eriksson, Leif Larsson, Karin Nilsson och Lena Törnqvist

Suppleanter har varit Margareta Krantz, Maria Malmlöf, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman-Sundén.

Sällskapets presstalesmän har varit Ingegerd Sahlström och Sven Ekberg, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Lena Törnqvist.

Firmatecknare har varit Ingegerd Sahlström och Karin Nilsson.

Revisorer Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson och Sören Ericsson.

Valberedningen bestod av Karl Lindqvist (sammankallande), Gallie Eng och Karin Helander.

Karin och Carl Olof Nyman är hedersmedlemmar i Astrid Lindgren-sällskapet.

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

Arbetsutskott: Ingegerd Sahlström, Sven Ekberg, Karin Nilsson och Lena Törnqvist

Information: Sven Ekberg (sammankallande), Karin Alvtegen, Anders Eriksson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman Sundén.

Sven Ekberg och Lena Törnqvist har fungerat som redaktörer för medlemsbladet

Arbetsgrupp för årsmötet: Anders Eriksson (sammankallande), Leif Larsson, Maria Malmlöf, Karin Nilsson och Leif Ruhnström

Medlemsavgiften för år 2004 har varit oförändrad 200 kr för enskild medlem, 50 kr för barn och ungdom under 18 år samt 500 kr för institutionell medlem.

Från Vimmerby kommun har administrativ hjälp erhållits.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 27 februari, 1 juni (per capsulam),

19 augusti och 9 december (per capsulam).

Antalet medlemmar under 2004 har varit 240 (231), därav 17 (20) institutionella medlemmar och 19(21) barn och ungdomar under 18 år.*

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Kontaktperson har varit Lena Törnqvist.

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetatoch samverkat med Vimmerby kommuns kulturförvaltning, Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, Bokförlaget Rabén & Sjögren, Junibacken, Astrid Lindgrens Värld och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset).

* Föregående års siffror inom parentes

Verksamhet

Årsmöte hölls i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby den 14 maj 2004 i anslutning till den åttonde Astrid Lindgren-konferensen.

Vid den efterföljande middagen underhöll Gunbritt Monellmedhistorier om människor och händelser från trakten.

Dagen efter anordnades tillsammans med konferensdeltagare en bussrundtur till Pelarne medeltidskyrka där Astrid Lindgrens föräldrar vigdes 1905 och socknens fattigstuga, som stått modell till fattigstugorna i Astrid Lindgrens berättelser, till Sevedstorp och Gibberyd, inspelningsplatser för 80-talets Bullerbyfilmer respektive filmerna om Emil i Lönneberga och till Sveriges äldsta träd, Rumskullaeken, där en medhavd lunch intogs.

I samband med årsmötet inbjöds deltagarna också att närvara då ett porträtt av Astrid Lindgren i glas, utfört av konstnären Göran Wärff, invigdes i Astrid Lindgrens Värld.

Fyra nummer av sällskapets medlemsblad har sänts till samtliga medlemmar Även i år kunde ett tidigare okänt självbiografiskt manuskript av Astrid Lindgren genom tillmötesgående av Saltkråkan AB publiceras i julnumret.

I samband med julnumret kunde också var sitt ex av Fyra syskon berättar, innehållande essäer av Astrid Lindgren och hennes syskon, sändas till alla medlemmar. Boken är utgiven av ”Boa på Näs”, det förlag som Astrid Lindgrens brorsdöttrar med familjer driver. De skänkte erforderligt antal ex till sällskapet för vidare distribution till medlemmarna.

En broschyr, som presenterar sällskapet, dess syften och verksamhet, har tryckts i fyrfärg i en upplaga om 10 000 exemplar. För formgivning och tryckerikontakter svarade Gallie Eng.

Konstnärerna Björn Berg och Leif Ruhnström hade utan kostnad ställt illustrationsmaterial till förfogande. Broschyren har distribuerats till samtliga medlemmar och dessutom spritts vid bokmässor och genom andra kanaler.

I samband med årsmötet presenterades Astrid Lindgren-sällskapets hemsida (adress www.astridlindgrensallskapet.se) och en e-postadress (astridlindgrensallskapet@vimmerby.se), båda tillkomna genom tillmötesgående av Vimmerby kommun. Ansvarig för hemsidan är Lena Törnqvist, som också regelbundet tömmer e-brevlådan.

I december erhöll Sällskapet ett anslag om 280 000 kr från Statens kulturråd (KUR) att användas till en förprojektering av arrangemang i samband med 100-årsminnet av Astrid Lindgrens födelse år 2007. Förutsättningen är att projektet ges ett läsfrämjande syfte. Elisabet Reslegård, tidigare projektledare för bl.a. Dyslexikampanjen och Läsrörelsen, kommer att engageras för förprojekteringen under perioden januari-juni 2005.

Sällskapet deltar i ett kommande bokprojekt om författares resor, som initierats av DELS. Avsikten är att sammanställa en antologi med bidrag av ca 14 författare där det gemensamma temat är yttre eller inre resor. Sällskapets bidrag kommer att bli en föga känd text som skrevs 1925, då Astrid Lindgren var bara 17 år. Texten publiceras med tillstånd av Saltkråkan AB mot sedvanlig royalty. Sällskapet förbinder sig att köpa ett antal ex av den färdiga boken till ett självkostnadspris. Utgivningstiden är ännu ej bestämd.

Tre medlemsprogram i egen regi har anordnats under året.

27 april och 7 september anordnades åter stadsvandringar i Astrid Lindgrens kvarter i Stockholm.

Sällskapet deltog med eget bord vid bokmässan i Örebro (12-14 november). Astrid och Bengt Johansson svarade för arrangemang och bemanning under hela mässan.

Vid bokmässan i Göteborg (23-26 september) deltog sällskapet i Vimmerby kommuns monter. Även här deltog medlemmar som frivilliga medarbetare.

Medlemmarna har dessutom genom det kalendarium som presenteras i medlemsbladet och på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning.

Ett medlemslotteri genomfördes också i slutet av året. Tre ex av utställningskatalogen Ingrid Vang Nyman, som sällskapet köpt in 50 ex av, lottades ut på medlemsnumret. Vinnare blev Karin Ernstedt, Vendelsö, Britta Sterneland, Frödinge och David Lindberg, Bandhagen.

Styrelsen framför sitt stora tack till alla de som genom gåvor och arbetsinsatser eller på annat sätt bidragit till verksamheten och till att sprida kunskap om sällskapet och dess verksamhet.

Vimmerby den 25 februari 2005

Ingegerd, Sahlström, ordf.

Karin Alvtegen

Lena Axelsson-Westlund

Vivi Edström

Sven Ekberg

Anders Eriksson

Leif Larsson

Karin Nilsson

Lena Törnqvist