Tillbaka till huvudsidan

Verksamhetsberättelse 2007


Verksamhetsberättelse 2007

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Ingegerd Sahlström (ordförande), Ulf Boëthius (vice ordförande), Margret Halvardson, Margareta Krantz, Leif Larsson, Karin Nilsson, Lena Törnqvist och Suzanne Öhman-Sundén
Suppleanter har varit Jan Hansson, Maria Malmlöf, och Leif Ruhnström
Sällskapets presstalesmän har varit Ingegerd Sahlström och Ulf Boëthius, skattmästare Karin Nilsson, uppgiften som sekreterare har alternerat mellan sällskapets medlemmar
Firmatecknare har varit Ingegerd Sahlström och Karin Nilsson
Revisorer: Marianne Carlström och Annika Carlson och revisorssuppleanter Astrid Johansson och
Sören Ericson
Valberedning: Inger Adolfsson, Gallie Eng (sammankallande) och Karl Lindqvist
Inom styrelsens har följande arbetsgrupper verkat:
Arbetsutskott: Ingegerd Sahlström, Ulf Boëthius och Karin Nilsson
Hemsida: Margret Halvardson och Lena Törnqvist
Publikationer inkl medlemsblad: Ulf Boëthius, Jan Hansson och Lena Törnqvist (sammankallande)
Programgrupp/DELS-kontakt: Margareta Krantz, Leif Ruhnström och Suzanne Öhman-Sundén (sammankallande)
Årsmötesansvarig: Margret Halvardson
SOS-barnbyar: Ingegerd Sahlström, Staffan Samuelsson (adjungerad)
Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

Medlemsavgiften för år 2007 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlem upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem.
Vimmerby kommun har tillhandahållit administrativ hjälp.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 16 mars, 20 augusti, 29 oktober och 6 december.

Antalet medlemmar under 2007 har varit 325 (273) , därav 17 (18) institutionella medlemmar, 38(42) sammanboende, 17 (16) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar.*

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Programgruppen har svarat för rapportering till DELS.
Sällskapet uppmärksammades i tidningen Parnass i samband med att ett nummer av tidningen ägnades åt Astrid Lindgrens författarskap.

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs; Vimmerby kommuns kulturförvaltning; Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning; Rabén & Sjögren; Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne; SOS-barnbyar; Svenska barnboksinstitutet; Kungl. biblioteket; Amnesty International; Mittuniversitetet, Härnösand; Halmstads kommun samt Bok- och biblioteksmässan, Göteborg.
Ingegerd Sahlström har representerat sällskapet vid olika invigningar, bl.a. kan nämnas invigningen av Astrid Lindgrens Näs samt aktiviteter i Vimmerby den 14 november.

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också
kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Vimmerby kommun sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs.

Sällskapets hemsida www.astridlindgrensallskapet.se och e-post astridlindgrensallskapet@vimmerby.se. Ansvariga för hemsidan är Lena Törnqvist och Margret Halvardson. Lena Törnqvist svarar för att e-brev till sällskapet besvaras.

Verksamhet
Årsmöte hölls i Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby den 12 maj. Margareta Krantz bjöd på ett mycket uppskattat bildcollage ”Möte med Astrid Lindgren – filmiska minnen”.

Fyra nummer av sällskapets medlemsblad har sänts till samtliga medlemmar. Speciellt uppmärksammat blev det nummer som innehöll olika forskningsrapporter gällande Astrid Lindgrens författarskap.

En specialutgåva av Astrid Lindgrens saga Junker Nils av Eka, illustrerad av Leif Ruhnström, sändes i november ut till alla medlemmar. Boken om Junker Nils med de suggestiva bilderna har rönt stor uppskattning. En fantastisk present till sällskapets medlemmar. Tack vara bidrag från Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, Astrid Lindgrens Värld samt Boa på Näs kunde boken ges ut. Saltkråkan AB och Rabén & Sjögren var generösa tillståndsgivare. Stort tack skall riktas till Leif Ruhnström i sällskapets styrelse för hans stora arbete med boken samt till Gallie Eng för lay-out m.m.
Junker Nils av Eka blev sällskapets synligaste hyllning under jubileumsåret.

Sällskapet har anordnat och/eller medverkat i ett antal program under året:
• Ingegerd Sahlström inledde konferensen för Sveriges barn- och skolbibliotekskonsulenter den 13 mars med ett anförande om sällskapets verksamhet.
• I anslutning till Världsbokdagen den 23 april informerade Margareta Krantz om sällskapet i Stockholms stadsbibliotek.
• På kulturhuset i Stockholm har sällskapets informationsbroschyr varit tillgängliga under utställningen ”Astrid Anna Emilia Lindgren”. Utställningen startade den 24 mars.
• I början av maj öppnade Kalmar museum sin utställning ”Lek med Astrid”. Utställningen har blivit en stor succé och besökarna har strömmat till.
• .Den 22 maj öppnades utställningen ”Ingen liten lort – Astrid Lindgren som opinionsbildare” på Kungl. biblioteket. Ett antal aktiviteter har hållits i samband med utställningen. Lena Törnqvist har medverkat.
• Den 6 september föreläste Per Svensson på Kungl. Biblioteket under rubriken ”Hakkorsflaggan över Tengilsborgen – Astrid Lindgren som politisk författare”.
• Vid årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg den 27 - 30 september delade Astrid Lindgren-sällskapet monter med Svenska barnboksinstitutet och IBBY Sverige. Ett bildspel med Leif Ruhnströms akvareller från Astrid Lindgrens Näs visades. Lena Törnqvist medverkade i en diskussion med företrädare för Amnesty International, ”Astrid Lindgren människorättskämpe – före sin tid”. Ett miniseminarium med Helene Ehriander anordnades under rubriken ”Astrid Lindgren som förlagsredaktör”. Margareta Krantz bildspel visades vid ett annat miniseminarium. Jan Hansson samtalade om ”Ur-Pippi” tillsammans med Karin Nyman, Ulla Lundqvist och Gunilla Halkjaer Olofsson. Lena Törnqvist, Bo Strömstedt och Per Svensson diskuterade vid ett annat seminarium ”Ingen liten lort – Astrid Lindgren som opinionsbildare. Astrid Lindgren uppmärksammades stort på årets mässa. Vid ett särskilt torg – administrerat av Rabén & Sjögren – var programpunkterna många.
• Den 10 – 11 november var sällskapet medarrangör vid en konferens i Härnösand. ”Mellan Näs och Nangijala – perspektiv på Astrid Lindgrens författarskap.” Från sällskapet medverkade Leif och Kristina Ruhnström samt Lena Törnqvist.
• Den 14 november visade SVT Margareta Krantz film ”Till landet i fjärran. Om Astrid Lindgren och barns rätt”. Filmen har visats över hela världen i nio olika språkversioner.
• Vid festligheter i Vimmerby den 14 november presenterades bl.a. sällskapets utgåva av Junker Nils av Eka. Vernissage hölls på Näs, där Leif Ruhnströms akvareller ställdes ut.
• Den 14 – 18 november var sällskapet medarrangör i en barnboksfestival i Halmstad. Ingegerd Sahlström medverkade.
• Under Människorättsdagarna i Älvsjö engagerade Amnesty International Lena Törnqvist som deltagare i en paneldiskussion.
• Astrid Lindgren-vandring har anordnats tillsammans med Barnens bokklubb. Lena Törnqvist guidade. Eftersits med Susanna Hellsing, Rabén & Sjögren, som berättade om sina minnen av Astrid Lindgren.
• Den 6 december föreläste Boel Westin på Svenska barnboksinstitutet under rubriken ”Karlsson, Blomkvist och jag”.
• Flera av styrelsens medlemmar har också engagerats utanför Sveriges gränser för att sprida kunskap om Astrid Lindgren: Ingegerd Sahlström – barnboksfestival i Rio ( Brasilien); Ulf Boëthius – konferenser i Erfurt ( Tyskland ) och i Minneapolis (USA); Lena Törnqvist – konferenser i Riga (Lettland), Oslo (Norge) och Adelaide (Australien) och Jan Hansson – konferens i Kalangut (Indien).

Övrigt
Medlemmarna har genom det kalendarium som presenteras i medlemsbladet och på sällskapets hemsida inbjudits till en rad evenemang med Astrid Lindgren-anknytning.

Vår hemsida har besökts flitigt. Hemsidan har flyttats från Vimmerby kommun och ligger nu under företaget Mindbite och utformas och redigeras i deras program. I avtalet med Mindbite ingår även teknisk support och webbhotel. Också då det gäller innehållet har kompletteringar och uppdateringar skett.

Vimmerby kommun har haft en jubileumsportal på nätet. Här har sällskapet presenterats.

Via e-post och i några fall vanlig post, har, förutom frågor angående sällskapets verksamhet, medlemskap och liknande, även ett 80-tal referensfrågor om Astrid Lindgren-utgåvor besvarats. Frågor har även kommit från utlandet.

Ingegerd Sahlström och Staffan Samuelsson har deltagit i den verksamhet som vuxit fram tillsammans med SOS-barnbyar. En barnby i Astrid Lindgrens namn kommer att uppföras i Centralafrikanska republiken. Försäljningen av Margareta Krantz citatsamling Krumelur-piller har bidragit med över 500.000 kr. till insamlingen.

Sällskapets informationsbroschyr har uppdaterats och nytryckts.

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2007 uppgick till 65 (56) tkr och överskottet i verksamheten uppgick till 11 (25) tkr. Per 2007-12-31 var sällskapets bankbehållning 202 tkr och det egna kapitalet 145 tkr.
Bidrag för utgivning av Junker Nils av Eka har inkommit med 20 tkr från Stiftelsen för Astrid Lindgrens bevarande samt 10 tkr från Astrid Lindgrens värld.
Årsbokslutet för 2007 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.
Slutord
Detta år – 2007 – har varit ett år fyllt av aktiviteter med anknytning till Astrid Lindgrens liv och gärning. Många har uppmärksammat Astrid Lindgrens ”100-års dag”. Vi gläder oss åt ett ökat medlemsantal.
Sällskapet har haft en möjlighet att presentera sig. Styrelsens medlemmar har på olika sätt kunnat peka på sällskapets existens. Vi vill ju att sällskapet skall växa! Nu fortsätter arbetet med att främja och fördjupa kännedomen om och forskningen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap. Styrelsen framför sitt stora tack till alla de som genom gåvor och arbetsinsatser eller på annat sätt bidragit till verksamheten och till att sprida kunskap om sällskapet och dess verksamhet.

Vimmerby i mars 2008Ingegerd, Sahlström, ordf.Ulf Boëthius Margret HalvardsonMargareta Krantz Leif LarssonKarin Nilsson Lena TörnqvistSuzanne Öhman-Sundén