Tillbaka till huvudsidan

2019

Verksamhetsberättelse för 2019

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Viveca Ekelund (ordförande), Maria Dahl (vice ordförande), EvaEmma Andersson (sekreterare), Karin Nilsson (skattmästare), Gunilla Halkjaer Olofsson, Ann Sköld, Annika Lindgren, Erik Titusson och Berit Svedberg.

Suppleanter har varit Ulla Lundqvist, Helen Sigeland och Mats Gustafson.

Sällskapets presstalesmän har varit Viveca Ekelund och Gunilla Halkjaer Olofsson samt skattmästare Karin Nilsson.

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Karin Nilsson har fullmakt att ensam teckna föreningens konton.

Revisorer: Astrid Johansson och Lena Lundin. Revisorssuppleanter: Karin Hörnlund Knutson och Anna-Lena Nilsson.

Valberedning: Lillemor Torstensson(sammankallande), Kjell Bohlund och Johan Palmberg.

 

Inom styrelsen har följande arbetsgrupperverkat:

Publikationsgruppen: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Maria Dahl.

Sociala medier: Ann Sköld (sammankallande) och Gunilla Halkjaer Olofsson.

Hemsidan: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Viveca Ekelund, Berit Svedberg och EvaEmma Andersson. 

Programverksamhet och årsmöte: Helen Sigeland (sammankallande), Annika Lindgren, Erik Titusson, Viveca Ekelund och Karin Nilsson.

Astrid Lindgrens Hem: Viveca Ekelund (sammankallande), Johan Palmberg, EvaEmma Andersson.

Medlemsresa: vakant

Astrid Lindgren-konferens: Gunilla Halkjaer Olofsson och Erik Titusson

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman.

 

Medlemsavgiften för år 2019 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden:13 februari, 27 mars, 22 augusti och 20 november.

 

Antalet medlemmar [1] vid utgången av 2019var 636 (584) vilket är en ökning med 9%. Av dessa var 10 (10) institutionella medlemmar, 80 (80) familjemedlemmar samt 2 hedersmedlemmar. 

 

Sällskapet har varit medlem i DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige). Ulla Lundqvist har svarat för rapportering.

Sällskapets adress är Dalagatan 46, 113 24 Stockholm.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

 

Programverksamhet 2019
26 jan
"Läsandets relation till tänkandet”. Lena Andersson föreläste om läsandets relation till tänkandet hos Astrid Lindgren. I samarbete med ABF, Stockholm. Föreläsningen var öppen för allmänheten. Ca 200 åhörare.
12 mar
”Så står det i en bok jag har”. Jonas Ellerström föreläste på Piratförlaget om samtidskritik, litterära allusioner och citat i Astrid Lindgrens böcker om Kati. Endast för medlemmar. Ca 60 åhörare.
13 apr
Stadsvandring i Katis kvarter med Lena Törnqvist. Endast för medlemmar Ca 20 deltagare.
16 maj
”Den okända Astrid Lindgren”. Kjell Bohlund föreläste om sin bok om Astrid Lindgren som bokförläggare och chef. I samarbete med Astrid Lindgrens Näs. Ca 10 deltagare.
17 maj
Årsmöte på Fredensborgs herrgård, Vimmerby. Anna Thalin från Astrid Lindgrens Näs inledde mötet med att berätta om verksamheten och sommarens utställning.
17-19 maj
Medlemsresa Norra Småland. 35 resenärer besökte många intressanta platser med anknytning till Astrid Lindgren. Vi tittade även på andra märkvärdiga saker bla den tusenåriga Rumskullaeken.
14 sep
Stadsvandring i Astrid Lindgrens kvarter i Vasastan med Lena Törnqvist. Ca 15 deltagare.
30 okt
”Min resa med Ester Blenda Nordström” med Fatima Bremmer. Föreläsningen inställd på grund av sjukdom.
14 nov
Astrid Lindgren-konferens med temat Mod, makt och medkänsla på Filmhuset i Stockholm. Ett samarrangemang mellan Astrid Lindgren AB, Rabén&Sjögren, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) och ALS. 350 deltagare.
28 nov
”Pippi på vita duken”. Bo-Erik Gyberg, film- och stillbildsfotograf berättade om filminspelningarna av Olle Hellboms oförglömliga Pippi Långstrump filmerna på Piratförlaget. Endast för medlemmar. Ca 50 åhörare.
13-15 dec
Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

 

Publikationer

Som Astrid Lindgren-sällskapets skrift nr 11 publicerades ”En utmärkt författare. Astrid Lindgrens belöningar och utmärkelser.” av Lena Törnqvist. En överraskande och rolig sammanställning av alla belöningar, priser och utmärkelser som Astrid Lindgren fick under sin livstid. Årsboken distribuerades som vanligt till samtliga medlemmar i december.

Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.
Nummer 63 - 66 av medlemsbladet har distribuerats under året. Redaktörer har Gunilla Halkjaer Olofsson och Maria Dahl varit. Formgivning och tryck har gjorts av Urban Svensson resp företaget Teamrepro AB. Distributionen har skötts av redaktionen.

 

Hemsidan

Hemsidan har besökts 44 177 (37 216) gånger under 2019, vilket är en ökning med 19%.  81% (54 %) har varit förstagångs-besökare. De tittar på i snitt 2,98 (2,86) sidor per besök. Totala antalet visningar var 131 807 (106 622). Det är troligt att en majoritet av besöken rör bokning av visningarna av ”Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46”. 
På hemsidan aviseras alltid Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang. 

Gunilla Halkjaer Olofsson, Berit Svedberg, EvaEmma Andersson och Viveca Ekelund har varit ansvariga för hemsidan. Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress. Viveca Ekelund och Gallie Eng har besvarat allmänna brev och förfrågningar med benäget bistånd av Lena Törnqvist, medan Gallie Eng och Berit Svedberg svarat för medlemsfrågor och medlemsregister.

 

Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46

Under året har 225 (188) visningar av Dalagatan 46 genomförts för sammanlagt 2 693 (2 181) besökare. Sällskapet sponsrade i augusti 6 visningar för entusiastiska besökare som deltog i Barnboksinstitutet internationella barnbokskonferens. Ett mindre antal visningar har hållits på engelska, tyska och ryska. Visningsdatum som läggs ut på hemsidan (www.astridlindgrenshem.se) har blivit fullbokade på några timmar. 

 

EvaEmma Andersson har planerat och schemalagt alla publika visningarna. Hon har också bokat in och fakturerat alla gruppvisningar.
Två nya guider har engagerats inför 2020. 
För att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och vidareutbildning har två guideträffar anordnats.
Årets första hölls den 8 maj och innehöll en guidad stadsvandring i Stadsmuseets regi samt efterföljande möte med enklare mat i Astrid Lindgren ABs lokaler på Lidingö. Den andra träffen ägde rum den 24 oktober på Dalagatan 46 där Lena Törnqvist visade Astrid Lindgrens priser med utgångspunkt i årets medlemsskrift.

 

Ekonomi  

Medlemsavgifterna för 2019 uppgick till 129 (121) tkr. Resultatet för 2019 blev 203 (66) tkr. Överskottet härrör, liksom föregående år från visningsverksamheten, på Dalagatan. Medlemsverksamheten, innefattande publikationer, programverksamhet och medlemsresan gick jämnt upp med medlemsavgifter och deltagaravgifter. Ökningen av överskottet i visningsverksamheten beror främst på ökad volym. 
Per 2019-12-31 var sällskapets bankbehållning 999 (837) tkr och det egna kapitalet 834 (631) tkr. 
Årsbokslutet för 2019 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

 

Slutord  

Vi har haft ett aktivt år med många program och evenemang. Konferensen Mod, makt och medkänlsa bjöd under en hel dag på ett varierat och spännande utbud av samtal och föredrag. Vår medlemsresa i trakterna runt Vimmerby, arrangerad av Lena Törnqvist och Birgitta Karlén gav oss många intryck och trevlig samvaro. Programmen har överlag varit välbesökta och speglar på många sätt nya och helt okända sidor av Astrid Lindgren.  

 

Styrelsen vill fortsatt tacka Astrid Lindgren AB och Astrid Lindgrens familj som ger oss fortsatt förtroende att visa Dalagatan 46 för allmänheten.
Ett varmt tack också till styrelsens medlemmar och våra guider som med stort engagemang genomfört sina olika uppdrag.
Ett särskilt tack också till Urban Svensson för formgivning av medlemsbladet och Gunnar Palmgren för formgivning av sällskapets skrift nr 11.

 

Stockholm i april 2020

 

Viveca Ekelund  Maria Dahl  Karin Nilsson

EvaEmma Andersson  Gunilla Halkjaer Olofsson  Annika Lindgren

Berit Svedberg  Erik Titusson  Ann Sköld[1]  Föregående års siffror inom parentes