Tillbaka till huvudsidan

2017

Verksamhetsberättelse för 2017

 

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Gunilla Halkjaer Olofsson (ordförande), Lena Törnqvist (vice ordförande), Karin Nilsson, Birgitta Karlén, Ann Sköld, Annika Lindgren, Erik Titusson, Viveca Ekelund och Berit Svedberg.

Suppleanter har varit Ulla Lundqvist, Helen Sigeland, Staffan Forsberg och Maria Dahl.

Sällskapets presstalesmän har varit Gunilla Halkjaer Olofsson och Lena Törnqvist; skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor; och sekreterare Birgitta Karlén.

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Karin Nilsson har fullmakt att ensam teckna föreningens konton.

Revisorer: Astrid Johansson och Lena Lundin. Revisorssuppleanter: Karin Hörnlund Knutson och Anna-Lena Nilsson.

Valberedning: Eva Kristina Hammarskjöld, Kjell Bohlund och Nils Halkjaer (sammankallande).

 

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

Publikationsgruppen (inkl. sociala medier och Facebook): Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Maria Dahl, Erik Titusson (Facebook). Adjungerade: Lena Törnqvist (inom styrelsen), Maria Lannvik Duregård och Marianne Nordenlöw (utom styrelsen).

Hemsidan: Maria Dahl (sammankallande), Gunilla Halkjaer Olofsson, Viveca Ekelund, Berit Svedberg samt Birgitta Karlén som administratör.

Programverksamhet och årsmöte: Lena Törnqvist (sammankallande) Viveca Ekelund, Annika Lindgren, Ulla Lundqvist, Helen Sigeland, samt Staffan Forsberg (adjungerad).

Astrid Lindgrens Hem: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Karin Nilsson och Berit Svedberg samt Lena Törnqvist (adjungerad), Kjell Bohlund och Johan Palmberg (Saltkråkan AB) utom styrelsen. Samt adjungerade administratörer EvaEmma Andersson och Gallie Eng.

Medlemsresa: Lena Törnqvist och Birgitta Karlén.

Astrid Lindgren-konferens: Gunilla Halkjaer Olofsson, Erik Titusson och Lena Törnqvist.

 

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson (t.o.m. 2017), vinnare av
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap.

 

Medlemsavgiften för år 2017 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

 

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 1 mars, 14 maj, 28 augusti och 8 november.

 

Antalet medlemmar [1] vid utgången av 2017 var 615 (526), därav 12 (12) institutionella medlemmar,
87 (72) familjemedlemmar samt 3 hedersmedlemmar.
Totalt en ökning av medlemsantalet med 17 %.

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Ulla Lundqvist har svarat för rapportering.

 

Sällskapets adress är c/o Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, 113 22 Stockholm.

 

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

 

Programverksamhet 2017 
Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, DELS – De litterära sällskapens samarbetsnämnd, Vimmerby kommun, Saltkråkan AB/Salikons förlag, Norstedts förlag samt Rabén & Sjögrens förlag

21 febr

”Astrid och Louise”. Jens Andersen och Jette Glaargard berättar om arbetet 
med brevväxlingen mellan Astrid Lindgren och Louise Hartung

1 april

Stadsvandring i Astrid Lindgrens kvarter

8 april

Två medlemsvisningar av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan

4 maj

”Ingrid Vang Nyman – Pippi Långstrumps illustratör”. Lena Törnqvist berättar. 
Samarrangemang med Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Näs

14 maj

Årsmöte på Furusund. Rundvandring på ön och besök i Astrid Lindgrens 
sommarhem Stenhällen

1-3 sept

Siljan runt. Medlemsresa med 31 deltagare

30 sept

Sällskapet deltog i årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg med ett 
framträdande på DELS scen och bemanning i en gemensam DELS-monter 
under lördagen

7 okt

Medlemsvisning av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan

21 okt

Medlemsvisning av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan

22 okt

”Alltid Astrid”. Nya och gamla aspekter på Astrid Lindgrens liv och verk. 
Mary Ingemansson, Ulla Lundqvist och Göran Wessberg. Inom ramen för DELS 
litterära salonger

14 nov

Astrid Lindgren-konferens i Stockholm. Samarrangemang med Rabén & Sjögrens 
och Salikons förlag

24 nov

”Kära Astrid, det är jag igen.” Sara Schwardt berättar om sin nya bok. 
Samarrangemang
med Astrid Lindgrens Näs

15-16 dec

Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby

 

Publikationer 
Som Astrid Lindgrensällskapets skrift nr 9 publicerades ett reportage från Veckojournalen 1970 "Bilder ur mitt liv" där Astrid Lindgren själv valt bilder ur familjealbumet och skrivit textkommentarer till dessa. Med ny formgivning blev det en årsbok på 40 sidor, som distribuerades till samtliga medlemmar tillsammans i december.
Tidigare nummer i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.
Nummer 5558 av medlemsbladet har distribuerats under året. Redaktörer har Gunilla Halkjaer 
Olofsson och Maria Dahl varit med hjälp av Maria Lannvik Duregård och Marianne Nordenlöw. Formgivning och tryck har gjorts av Urban Svensson och företaget Teamrepro AB. Distributionen har skötts av redaktionen.

 

Hemsidan

Hemsidan har besökts 44 422 (41 583) gånger under 2017 varav 54 % (55 %) varit förstagångs-besökare. De tittar på i snitt 3,41 (4,35) sidor per besök. Totala antalet visningar var 151 468 (180 906). Det är troligt att en majoritet av besöken rör bokning av visningarna av ”Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46”.
På hemsidan aviseras Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang. 

Gunilla Halkjaer Olofsson har varit ansvarig för hemsidan och Birgitta Karlén har vid några tillfällen lagt in uppdateringar. Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress. Lena Törnqvist har besvarat allmänna brev och förfrågningar, medan Gallie Eng svarat för medlemsfrågor och medlemsregister.

Ett arbete för omgörning av hemsidan har påbörjats under hösten 2017 med målet att under 2018 åstadkomma en uppfräschning och bättre funktionalitet.

 

Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46
Under året har 171 visningar av Dalagatan 46 genomförts för sammanlagt 1961 besökare. Så gott som alla visningar som lagts ut på hemsidan (www.astridlindgrenshem.se) har blivit fullbokade på några timmar. Biljetter säljs också av Sven-Harrys konstmuseum.
Då vi inte kunnat hantera den stora efterfrågan på särskilda gruppvisningar beslöts att stoppa dessa
fr o m hösten 2016. Under senhösten beslöts att vi åter skulle ta emot ett begränsat antal gruppbokningar via hemsidan. Totalt har under året 20 gruppvisningar genomförts.
23 guider, som utbildats av sällskapet, har under året svarat för visningarna. För att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och vidareutbildning har två guideträffar anordnats. Den första den 11 maj inleddes med en guidad visning av Sven Harrys lägenhet, därefter middag och samtal på Wasahof. Den andra träffen ägde rum den 21 november på Dalagatan 46. Då introducerades den nya rutinen för 2018 som innebar striktare schemaläggning samt arvode till guiderna.

Ekonomi 

Medlemsavgifterna för 2017 uppgick till 119 (106) tkr. Resultatet för 2017 visar 190 (232) tkr. Överskottet härrör från visningsverksamheten, medan den ordinarie medlemsverksamheten går jämt upp med intäkterna från medlemsavgiften.

Per 2017-12-31 var sällskapets bankbehållning 750 tkr och det egna kapitalet 565 tkr.

Årsbokslutet för 2017 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

 

Slutord 

2017 har varit ett aktivt och framgångsrikt år för sällskapet. Vi hade fler medlemmar än någonsin tidigare, 615 stycken. Detta tack vare den uppmärksamhet som Astrid Lindgren och hennes verk fortsatt fått i media, men självklart har också vår egen verksamhet, inte minst visningsverksamheten av hemmet på Dalagatan 46, bidragit till detta. Vi har fått positiva reaktioner från medlemmarna på såväl medlemsbladen som årsskriften. Programmen har varit välbesökta, och årets höjdpunkt var besöket på Furusund och Astrid Lindgrens sommarhus i samband med årsmötet.

Två andra stora evenemang var medlemsresan till Tällberg i september med 31 deltagare och den stora Astrid Lindgrenkonferensen som vi genomförde tillsammans med Saltkråkan och Rabén & Sjögren den 14 november i Stockholm med över 300 deltagare.

Styrelsen vill tacka Saltkråkan och Astrid Lindgrens familj som gett oss det fortsatta förtroendet att visa Dalagatan 46 för allmänheten.

Ett varmt tack också till styrelsens medlemmar och våra guider som med stort engagemang genomfört sina olika uppdrag.

Ett särskilt tack också till Urban Svensson för formgivning av medlemsbladet och Gunnar Palmgren för formgivning av sällskapets skrift nr 9.

 

 

Stockholm i mars 2018

 

Gunilla Halkjaer Olofsson, ordf.                       

Lena Törnqvist    

Karin Nilsson                                                                                         

Birgitta Karlén                             

Ann Sköld        

Annika Lindgren

Erik Titusson                                

Viveca Ekelund                          

Berit Svedberg                           


[1]  Föregående års siffror inom parentes