Tillbaka till huvudsidan

2016

Verksamhetsberättelse 2016

 

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Gunilla Halkjaer Olofsson (ordförande), Lena Törnqvist (vice ordförande), Karin Nilsson, Birgitta Karlén, Ann Sköld, Annika Lindgren, Erik Titusson, Helene Ehriander och Annika Nasiell

Suppleanter har varit Ulla Lundqvist, Helen Sigeland, Staffan Forsberg och Maria Dahl

Sällskapets presstalesmän har varit Gunilla Halkjaer Olofsson och Lena Törnqvist, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Karin Nilsson har fullmakt att ensam teckna föreningens konton.

Revisorer: Astrid Johansson och Sören Ericson. Revisorssuppleanter: Lena Lundin och Karin Hörnlund Knutson

Valberedning: Eva Kristina Hammarskjöld, Kjell Bohlund och Nils Halkjaer (sammankallande)

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

Medlemsblad och publikationer: Gunilla Halkjaer Olofsson och Annika Jansson Nasiell. Lena Törnqvist adjungerad.

Hemsida: Birgitta Karlén och Gunilla Halkjaer Olofsson

Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46: Sällskapets deltagare i arbetsgruppen har varit Karin Nilsson, Lena Törnqvist, Joakim Karlén (tom våren 2016), Erik Titusson, och Kjell Bohlund, Gunilla Halkjaer Olofsson (from sommaren 2016) samt från Saltkråkan Johan Palmberg.

Facebook: Annika Jansson Nasiell (sidan sköts av medlemmen Thomas Webster i Ljungby)

Programverksamheten: Annika Lindgren, Ann Sköld, Helen Sigeland, Ulla Lundqvist. Helene Ehriander adjungerad vid behov.

Medlemsresor: Birgitta Karlén och Lena Törnqvist

DELS-kontakt: Ulla Lundqvist

Årsmöte: Kjell Bohlund, Birgitta Karlén och Lena Törnqvist

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson (t.o.m. 2018), vinnare av
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

Medlemsavgiften för år 2016 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 29 februari, 20 maj, 4 september och 16 november.

Antalet medlemmar vid utgången av 2016 var 526, (445), därav 12 (10) institutionella medlemmar,
72 (61) familjemedlemmar samt 3 hedersmedlemmar.
Totalt en ökning av medlemsantalet med mer än 18 %.

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Ulla Lundqvist har svarat för rapportering till DELS.

Sällskapets adress är c/o Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, 113 22 Stockholm.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

Programverksamhet

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Kungliga Biblioteket, Saltkråkan AB/Salikons förlag, Norstedts förlag och Junibacken.

30 januari      Medlemsvisning Dalagatan

2 februari      Medlemsvisning Dalagatan

9 februari      Astrid Lindgren på luffen. Lena Törnqvist, Norstedts café

8 mars           Marit Törnqvist: Sagotåget på Junibacken

20 maj           Årsmöte på Rimforsa strand. Efter middagen läste Torgny Lindgren ur sin bok         Minnen från 2010

21 maj           Kanalfärd på Kinda kanal Rimforsa – Linköping i spåren av Astrids och hennes      väninnors resa 1925

27 september Ingrid Vang Nyman – Världskänd och okänd. Lena Törnqvist, Kungliga Biblioteket /                       Samarbete Kungliga Biblioteket och sällskapet

22 oktober     Medlemsvisning Dalagatan

12 november Medlemsvisning Dalagatan

14 november  Möten med Astrid. Ulla Lundqvist kåserar, Norstedts café

9-10 dec        Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Astrid Lindgrensällskapet deltog, genom insats av flera lokala medlemmar, med bokbord och medlemsinformation.

28 december  Medlemsvisning Dalagatan

Medlemserbjudande om rabatt på Mio, min Mio på Stockholms stadsteater

Publikationer

Till årsbok 2016 valdes, med anledning av 100-årsjubileet av Ingrid Vang Nymans födelse, biografin Ingrid Vang Nyman av Lena Törnqvist. Sällskapet köpte in en delupplaga från förlaget Salikon. Boken distribuerades till samtliga medlemmar tillsammans med medlemsblad nr 54 i början av december.

Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.

Nummer 51-54 av medlemsbladet har distribuerats under året. Redaktörer har Annika J Nasiell och Gunilla Olofsson-Halkjaer varit. Formgivning och tryck har gjorts av Urban Svensson och företaget Teamrepro AB. Distributionen har skötts av redaktionen.

Hemsidan

Hemsidan har besökts 41 583 (20 059) gånger under 2016 varav 55% (71%) varit förstagångs-besökare.[2] De tittar på i snitt 4,35 sidor per besök. Ökningen kan tillskrivas intresset för besök i ”Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46”, då bokningarna huvudsakligen sker via hemsidan. I kalendariet på hemsidan publiceras Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang.

Gunilla Halkjaer Olofsson har varit ansvarig för hemsidan och även Birgitta Karlén har lagt in ändringar. Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress. Lena Törnqvist har besvarat allmänna brev och förfrågningar, medan Gallie Eng svarat
för medlemsfrågor och medlemsregister.

Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46
Efter öppnandet har sällskapet haft regelbundna visningar för grupper av besökare under hela året. Varje grupp har max 12 deltagare. Under året har 153 visningar genomförts för sammanlagt 1 779 besökare. Alla visningar som lagts ut på hemsidan (www.astridlindgrenshem.se) har blivit fullbokade på några timmar. Biljetter säljs också av Sven-Harrys konstmuseum, och även här har det snabbt blivit slutsålt. Pga den mycket stora efterfrågan på särskilda gruppvisningar beslöts att tills vidare stoppa dessa under hösten 2016.

26 guider, som utbildats av sällskapet, har skött visningarna. Under våren 2016 utbildades ytterligare nio guider (inkluderade i de 26). Kjell Bohlund, Birgitta Karlén och Lena Törnqvist har svarat för guidernas ut- och fortbildning. För att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och vidareutbildning har under året två guideträffar anordnats. Den första (28 april) inleddes med ett besök på Manilla där Bonniers porträttsamling visades och avslutades på Norstedts och Rabén & Sjögren på Riddarholmen. Den andra (7 november) visade Lena Törnqvist material ur Astrid Lindgren-arkivet i KB och berättade om samlingen. Därefter gemensamma diskussioner samt förtäring på Lilla Piratförlaget.

Allt arbete – både guidningar och administration - har skett på ideell grund. Beslut har dock fattats att fr o m 2017 ersätta den eller de som sköter administrationen av visningsverksamheten.

Sällskapets deltagare i arbetsgruppen har varit Karin Nilsson, Lena Törnqvist, Joakim Karlén (tom våren 2016), Erik Titusson, och Kjell Bohlund, Gunilla Halkjaer Olofsson (from sommaren 2016) samt från Saltkråkan Johan Palmberg.

Ekonomi 

Medlemsavgifterna för 2016 uppgick till 106 (90) tkr. Resultatet för 2016 visar 232 (-75) tkr.

Per 2016-12-31 var sällskapets bankbehållning 433 tkr och det egna kapitalet 375 tkr.

Årsbokslutet för 2016 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord

2016 har arbetet med visningen av Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46 funnit sin form med ett reglerat antal allmänna visningar. Pga den stora efterfrågan på särskilda gruppvisningar beslöts att tills vidare upphöra med sådana under hösten 2016. De ca 100 000 kr som 2015 togs ur sällskapets kassa för bokningssystem, ny hemsida, informationsmaterial, museistolar m m har vi under 2016 kunnat återbetala. Visningsverksamheten har även medfört en rad reportage och notiser i press och övrig massmedia.

Programverksamheten och medlemstidningen har fortsatt som tidigare.

Vi kunde vid årets slut glädjas åt att medlemsantalet ökat, vi hade under 2016 526 medlemmar i sällskapet. Visningsverksamheten vid Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46 spelar stor roll för det växande intresset för sällskapets verksamhet.

Styrelsen vill i vanlig ordning avsluta denna verksamhetsberättelse med ett varmt tack till alla som genom engagerat arbete gjort verksamheten möjlig. Ett särskilt tack vill vi rikta till Saltkråkan AB och Astrid Lindgrens arvingar, Karin och Carl Olof Nyman och de sju barnbarnen, som gett oss förtroendet att visa Astrid Lindgrens Hem för allmänheten. 

Vi brukar i verksamhetsberättelsen inte tacka ”våra egna”, dvs medlemmar i sällskapets styrelse. Men det känns befogat att rikta ett stort tack till våra guider som utan ersättning ställt upp och genomfört de många visningarna av lägenheten.

Och till sist naturligtvis ett tack till medlemmarna som gett oss sitt förtroende och stöd.

 

Stockholm i mars 2017

 

Gunilla Halkjaer Olofsson, ordf.

Lena Törnqvist

Karin Nilsson                                                                                   

Birgitta Karlén

Ann Sköld

Annika Lindgren

Erik Titusson

Annika Nasiell

Helene Ehriander                                                                                  

 


 

Föregående års siffror inom parentes