Tillbaka till huvudsidan

2018

 Verksamhetsberättelse för 2018

 

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Viveca Ekelund (ordförande), Maria Dahl (vice ordförande), EvaEmma Andersson (sekreterare), Karin Nilsson (skattmästare), Gunilla Halkjaer Olofsson, Ann Sköld, Annika Lindgren, Erik Titusson och Berit Svedberg.

Suppleanter har varit Ulla Lundqvist, Helen Sigeland och Staffan Forsberg.

Sällskapets presstalesmän har varit Viveca Ekelund och Gunilla Halkjaer Olofsson samt skattmästare Karin Nilsson.

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Karin Nilsson har fullmakt att ensam teckna föreningens konton.

Revisorer: Astrid Johansson och Lena Lundin. Revisorssuppleanter: Karin Hörnlund Knutson och Anna-Lena Nilsson.

Valberedning: Kjell Bohlund (sammankallande), Lena Törnqvist, Lillemor Torstensson och Johan Palmberg.

 

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

Publikationsgruppen: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Maria Dahl.

Sociala medier: Ann Sköld (sammankallande) och Gunilla Halkjaer Olofsson.

Hemsidan: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Viveca Ekelund, Berit Svedberg och EvaEmma Andersson.

Programverksamhet och årsmöte: Helen Sigeland (sammankallande), Annika Lindgren, Ulla Lundqvist, Erik Titusson och Karin Nilsson.

Astrid Lindgrens Hem: Viveca Ekelund (sammankallande), Johan Palmberg, EvaEmma Andersson och Gallie Eng.

Medlemsresa: Lena Törnqvist och Birgitta Karlén.

Astrid Lindgren-konferens: Gunilla Halkjaer Olofsson och Erik Titusson

 

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman.

 

Medlemsavgiften för år 2018 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för

sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För

utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

 

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 25 januari, 25 april, 21 augusti och 21november.

 

Antalet medlemmar vid utgången av 2018 var 584 (615) därav 10 (12) i 1 nstitutionella medlemmar, 80

(87) familjemedlemmar samt 2 hedersmedlemmar.

 

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Ulla Lundqvist har

svarat för rapportering.

 

Sällskapets adress är Dalagatan 46, 113 24 Stockholm.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är

info@astridlindgrensallskapet.se

 

1 Föregående års siffror inom parentes

 

Programverksamhet 2018

  • 31 januari "Arvet efter Astrid”. Malin Billing berättade om familjeföretaget Saltkråkans verksamhet.
  • 22 mars ”Gunnar på Lid-arrende och EWK”. Bertil Alvtegen berättade om Gunnar Ericsson - Astrid Lindgrens bror - och hans samarbete med EWK (Evert Karlsson). Ett samarrangemang med EWK-sällskapet.
  • 14 april Stadsvandring i Katis kvarter med Lena Törnqvist.
  • 26 maj Medlemsvisning av Astrid Lindgrens hem på Dalagatan.
  • 27 maj Årsmöte på Thielska galleriet med Anita Wall som framförde ett urval av Astrid Lindgrens favoritdikter.
  • 4 okt "Ingen liten lort”. Lena Törnqvist föreläste om Astrid Lindgren som opinonsbildare. Ett samarrangemang med Astrid Lindgrens Näs.
  • 27 okt ”Den okända Astrid Lindgren”. Kjell Bohlund föreläste om Astrid Lindgren som bokförläggare och chef. I samarbete med Kungliga biblioteket.
  • 21 nov ”Jul på Näs” Astrid Lindgrens brorsdöttrar Gunvor Runström och Barbro Alvtegen berättade på Stockholms Stadsbibliotek.
  • 12 dec ”Jul på Näs”. Astrid Lindgrens brorsdöttrar Gunvor Runström och Barbro Alvtegen berättade på Näs. I samarbete med Astrid Lindgrens Näs.
  • 14-16 dec Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

Publikationer

Som Astrid Lindgren-sällskapets skrift nr 10 publicerades Astrid Lindgrens ”Snövit”, sagospel efter Bröderna Grimm. Den var ett beställningsverk av Sandrews och spelades julen 1949 på Oscarsteatern. Efterord av Nils Halkjaer. Årsboken distribuerades till samtliga medlemmar i december.

Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som

sällskapet deltar i och via hemsidan.

 

Nummer 59-62 av medlemsbladet har distribuerats under året. Redaktörer har Gunilla Halkjaer Olofsson och Maria Dahl varit, med hjälp av Maria Lannvik Duregård. Formgivning och tryck har gjorts av Urban Svensson resp företaget Teamrepro AB. Distributionen har skötts av redaktionen.

 

Hemsidan

Hemsidan har besökts 37 216 (44 422) gånger under 2018, vilket är en minskning med 16%. 81% (54%) har varit förstagångs-besökare. De tittar på i snitt 2,86 (3,41) sidor per besök. Totala antalet visningar var 106 622 (151 468). Det är troligt att en majoritet av besöken rör bokning av visningarna

av ”Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46”.

På hemsidan aviseras Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang.

Gunilla Halkjaer Olofsson har varit ansvarig för hemsidan och Birgitta Karlén har vid några tillfällen lagt in uppdateringar. Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress. Lena Törnqvist har besvarat allmänna brev och förfrågningar, medan Gallie Eng svarat för medlemsfrågor och medlemsregister.

Omarbetningen av hemsidan har pågått under 2018 och lanseringen av den nya hemsidan har skett under februari 2019.

 

Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46

Under året har 188 (171) visningar av Dalagatan 46 genomförts för sammanlagt 2 181 (1 961) besökare. Visningsdatum som läggs ut på hemsidan (www.astridlindgrenshem.se) har blivit fullbokade på några timmar. Biljetter säljs också av Sven-Harrys konstmuseum.

Gruppvisningar har genomförts i viss utsträckning, samtliga har planerats och fakturerats av administratör Gallie Eng.

24 guider som utbildats av sällskapet har under året ansvarat för visningarna som har schemalagts av Gallie Eng och EvaEmma Andersson.

För att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och vidareutbildning har två guideträffar anordnats. Årets första hölls den 17 april och inleddes med en guidad visning av August Strindbergs hem innan möte hölls på Dalagatan 46.

Den andra träffen ägde rum den 27 november när Hallwylska muséet besöktes innan möte hölls i Piratförlagets lokaler.

 

Ekonomi

Medlemsavgifterna för 2018 uppgick till 121 (119) tkr. Resultatet för 2018 visar 66 (190) tkr.

Överskottet härrör från visningsverksamheten, medan den ordinarie medlemsverksamheten går jämnt upp med intäkterna från medlemsavgiften. Det minskade överskottet beror på att vi nu arvoderar våra guider. Det har haft en positiv effekt då guidebemanningen nu går betydligt lättare.

Per 2018-12-31 var sällskapets bankbehållning 837 (750) tkr och det egna kapitalet 631 (565) tkr.

Årsbokslutet för 2018 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

 

Slutord

Vi genomförde en medlemsenkät för att utvärdera vår verksamhet. Det gav oss många tips inför framtiden och visade också att medlemmarna var mycket nöjda med sällskapets inriktning.

Programmen har varit välbesökta, speciellt Kjell Bohlunds föredrag på KB om Astrid Lindgren som förläggare samlade över 80 personer och samtalet kring Julen på Näs på Stockholm Stadsbibliotek som lockade över 100 åhörare.

 

Under året har vi också arbetat med en ny hemsida som lanserades i början av 2019.

 

Styrelsen vill fortsatt tacka Astrid Lindgren Aktiebolag (fd Saltkråkan) och Astrid Lindgrens familj som ger oss fortsatt förtroendet att visa Dalagatan 46 för allmänheten.

 

Ett varmt tack också till styrelsens medlemmar och våra guider som med stort engagemang genomfört sina olika uppdrag.

Ett särskilt tack också till Urban Svensson för formgivning av medlemsbladet och Gunnar Palmgren för formgivning av sällskapets skrift nr 10.

 

 

Stockholm i mars 2018

Viveca Ekelund, ordf. Maria Dahl Karin Nilsson

EvaEmma Andersson Ann Sköld Annika Lindgren

Erik Titusson Gunilla Halkjaer Olofsson Berit Svedberg