Tillbaka till huvudsidan

2015

Verksamhetsberättelse 2015

 

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Kjell Bohlund (ordförande), Lena Törnqvist (vice ordförande), Karin Nilsson, Birgitta Karlén, Ann Sköld Nilsson, Annika Lindgren, Helene Ehriander, Gunilla Halkjaer Olofsson och Annika Nasiell

Suppleanter har varit Ulla Lundqvist, Helen Sigeland och Staffan Forsberg

Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Lena Törnqvist, skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening

Revisorer: Astrid Johansson och Sören Ericson. Revisorssuppleanter: Lena Ohlsson och Lena Lundin

Valberedning: Marianne von Baumgarten, Eva Kristina Hammarskjöld och Nils Halkjaer (sammankallande)

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

         Medlemsblad: Lena Törnqvist och Gallie Eng f.d. styrelsen (adjungerad 2015) samt Annika Nasiell och Gunilla Olsson Halkjaer adjungerade från 2015-09-01.

         Publikationer: Lena Törnqvist och Gallie Eng f.d. styrelsen (adjungerad 2015) samt Annika Jansson Nasiell och Gunilla Halkjaer Olofsson adjungerade från 2015-09-01.

         Hemsida: Lena Törnqvist och Gunilla Halkjaer Olofsson samt Anna Olausson f.d. styrelsen (adjungerad 2015)

         Astrid Lindgrens Hem: Kjell Bohlund, Karin Nilsson och Lena Törnqvist samt utom styrelsen Erik Titusson, Jessica Bab Bonde, Joakim Karlén och Nils Nyman

         Facebook: Annika Jansson Nasiell (sidan sköts av medlemmen Thomas Webster i Ljungby)

         Programgrupp: Annika Lindgren (sammankallande), Ann Sköld Nilsson, Helen Sigeland, Ulla Lundqvist och Helene Ehriander

         Medlemsresor: Birgitta Karlén och Lena Törnqvist

         DELS-kontakt: Ulla Lundqvist

         Årsmötet: Lena Törnqvist, Kjell Bohlund och Birgitta Karlén

 

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av

10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

 

Medlemsavgiften för år 2015 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

 

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 2 mars, 30 maj (konstituerande möte), 30 augusti och 23 oktober.

 

Antalet medlemmar vid utgången av 2015 var 445 (385), därav 10 (9) institutionella medlemmar,
61 (51) sammanboende samt 3 hedersmedlemmar.
* Totalt en ökning av medlemsantalet med mer än 15 %.

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Ulla Lundqvist har svarat för rapportering till DELS.

 

Sällskapets adress är sedan 2015-09-01 c/o Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61,
113 22 Stockholm.

 

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se

 

E-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

 

Programverksamhet

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Elsa Olenius-sällskapet, Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg, Kungliga Biblioteket, Saltkråkan AB/Salikons förlag och Svenska barnboksinstitutet.

 

21 jan            ”Denna dagen ett liv – en biografi över Astrid Lindgren. Jens Andersen föreläser        om sitt arbete. Samarrangemang med Svenska barnboksinstitutet

28 jan            – samma program som ovan. Samarrangemang med Astrid Lindgrens Näs

14 feb            Medlemsvisning av Astrid Lindgrens lägenhet

7 maj             Ett samtal om Astrid Lindgrens krigsdagböcker. Ett samarrangemang mellan              SaltkråkanAB/Salikons förlag, Kungl. biblioteket och Astrid Lindgren-sällskapet

30 maj           Margareta Krantz visar sin film ”Stina Hergin 90 år” och berättar kring inspelningen.
                      I samband med årsmötet i Stockholm

14-16 aug      Medlemsresa ”Sagolika Värmland”. I resan ingick besök i Mårbacka, syskonen           Sahlströms hem i Utterbyn, Rackstadmuseet, von Echstedtska gården, Alsters herrgård       samt Lars Lerins museum i Karlstad. Även en kvällsföreställning på Västanå teater   hanns med, där gruppen fick en exklusiv introduktion till föreställningen av Björn Söderbäck. Lena Törnqvist och Birgitta Karlén ansvarade för planering och genom-  förande av resan.

12 sept          Stadsvandring i Katis kvarter

18 sept          Margareta Krantz visar sin film ”Stina Hergin 90 år” och berättar kring inspelningen.                     Samarrangemang med Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby

29 sept          Sällskapets förra ordförande Ingegerd Sahlström representerar sällskapet vid              Resandefolkets högtidsdag i Göteborg. Föreläsning: ”På en väg borta i Locknevi                  socken”

28 okt           ”Elsa Olenius och Astrid Lindgren”. Ett samtal mellan Cia Frode och Lena                Törnqvist. Samarrangemang med Elsa Olenius-sällskapet

2 nov             ”Ett år efteråt”. Panelsamtal med Kristina Lindström, som gjort SVTs tre-                timmarsfilm om Astrid Lindgren och Jens Andersen, författaren till biografin   ”Denna dagen ett liv”. Samarrangemang med Kungl. Biblioteket

14 nov           Astrid Lindgrens Hem öppnas för publika visningar i Astrid Lindgrensällskapets regi

26 nov           ”Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap” på Linnéuniversitetet.
                      Arr: Linnéuniversitetet, CHILLL och AL sällskapet

11-12 dec      Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Astrid Lindgrensällskapet deltog,     genom insats av flera lokala medlemmar, med bokbord och medlemsinformation.

 

Publikationer

När man är kär. Ett filmprojekt av Astrid Lindgren och Per-Martin Hamberg, kommenterat av Leif Furhammar, utgör den sjunde titeln i Astrid Lindgren-sällskapets skriftserie.

Texten består av tre olika versioner av synopsis till en filmkomedi tillkomna 1942/43. Professorn i filmvetenskap Leif Furhammar svarar för en inledande text som placerar filmprojektet i tid och rum. Materialet återfanns i Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. biblioteket och Britt Almström har uttytt de stenograferade delarna.
Gallie Eng och Lena Törnqvist är redaktörer för skriftserien. Saltkråkan AB har – förutom att ställa texterna till förfogande – även understött årets projekt ekonomiskt. Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur har lämnat tryckningsbidrag.

Årets bok distribuerades till samtliga medlemmar i början av december.

Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.

Nummer 47-50 av medlemsbladet har distribuerats under året. Lena Törnqvist och Gallie Eng avslutade i och med nr 50 sitt uppdrag som redaktörer och ersattes vid årsskiftet av Annika Nasiell och Gunilla Olofsson-Halkjaer. Distributionen sköttes under 2015 av en arbetsgrupp i Vimmerby.

 

Hemsidan

I kalendariet på hemsidan publiceras Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang.
Hemsidan har besökts 20 059 gånger under 2015 varav 71% varit unika besökare.

Noterbart är att hemsidan har haft lika många besökare under de två sista månaderna av året som under de första tio. Den 14 november öppnades Astrid Lindgrens Hem för visningar och bokningsmodulen för visningar ligger på Sällskapets hemsida, vilket bidragit stort till ökningen. Glädjande är att de nya besökarna som varit ute efter bokningen i snitt klickar på 5 fem sidor mer än besökarna perioden 1/1 – 31/10.

Lena Törnqvist har varit ansvarig för hemsidan till och med 2015 och Anna Olausson har lagt in ändringar.

Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress.
Lena Törnqvist har besvarat allmänna brev och förfrågningar, medan Gallie Eng svarat för medlemsfrågor och -register.

 

Astrid Lindgrens hem
Efter flera års arbete kunde vi den 14 nov öppna Astrid Lindgrens Hem på Dalagatan i Stockholm för offentliga visningar. Karin Nyman, Astrid Lindgrens dotter, tackade sällskapet och förklarade författarhemmet öppnat. Bland gästerna fanns bl. a representanter för kulturdepartementet, Kulturrådet, Astrid Lindgrens svenska och tyska förlag samt två av barnbarnen.

Det mediala intresset var stort. Inför och i samband med öppnandet hade Stockholms morgontidningar, SVT och TV4 reportage från lägenheten, och sedan har många andra medier, både svenska och internationella, uppmärksammat händelsen. Vid den första offentliga visningen den 18 nov, gjorde vi ett undantag och tillät tysk TV och radio vara med.

Efter öppnandet har sällskapet haft regelbundna visningar för grupper av besökare. Varje grupp har max 12 deltagare. 14 guider, som utbildats av sällskapet under två dagar, har skött visningarna, som alltid är förbokade. Intresset har varit mycket stort. Under november och december genomfördes närmare 20 visningar. Alla visningar som lagts ut på hemsidan (www.astridlindgrenshem.se) har blivit fullbokade på några timmar. Biljetter säljs också av Sven-Harrys konstmuseum, och även här har det snabbt blivit slutsålt. För att i någon mån kunna möta efterfrågan, kommer vi under våren 2016 att utbilda ytterligare nio guider.

Under 2015 tog vi i anspråk ca 100.000 kr ur sällskapets kassa för att kunna starta verksamheten. De användes för bokningssystem, ny hemsida, informationsmaterial, museistolar mm. Vi beräknar kunna återbetala detta under 2016. Allt arbete – både guidningar och administration – sker på ideell grund.

Sällskapets deltagare i arbetsgruppen har varit Karin Nilsson, Lena Törnqvist, Joakim Karlén, Erik Titusson, Jessica Bab Bonde och Kjell Bohlund samt från Saltkråkan Nils Nyman.

 

Ekonomi 

Medlemsavgifterna för 2015 uppgick till 90 (75) tkr. Resultatet för 2015 visar -75 (6) tkr.

Per 2015-12-31 var sällskapets bankbehållning 189 tkr och det egna kapitalet 143 tkr.

Årsbokslutet för 2015 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

 

Slutord

2015 var ett intensivt år. Arbetet med Astrid Lindgrens Hem har inte skett på bekostnad av den övriga verksamheten. Programverksamheten, medlemstidningen och bokutgivningen har fortsatt som tidigare och medlemsresan i Värmland samlade många deltagare. Vi kunde vid årets slut glädjas åt att medlemsantalet ökat kraftigt, vi är nu 445 medlemmar i sällskapet.

Styrelsen vill i vanlig ordning avsluta denna verksamhetsberättelse med ett varmt tack till alla som genom ekonomiskt stöd och genom engagerat arbete gjort verksamheten möjlig. Ett särskilt tack vill vi rikta till Saltkråkan AB och Astrid Lindgrens arvingar, Karin och Carl Olof Nyman och de sju barnbarnen, som gett oss förtroendet att visa Astrid Lindgrens Hem för allmänheten. De har också stött utgivningen av årets medlemsbok.

Vi brukar i verksamhetsberättelsen inte tacka ”våra egna”, dvs medlemmar i sällskapets styrelse. Men ibland kan man göra undantag. Lena Törnqvist och Gallie Eng gjorde i år sitt sista nummer av medlemstidningen. 50 nummer har det blivit sedan starten. Det är en hisnande bedrift som haft omätbar betydelse för sällskapets utveckling och som är värd ett stort tack.

Och till sist naturligtvis ett tack till medlemmarna som gett oss sitt förtroende och stöd.

 

 

 

Stockholm i mars 2016

 

 

 

 

 

Kjell Bohlund, ordf.                               Lena Törnqvist                                   Karin Nilsson                                                     

 

 

 

 

Birgitta Karlén                                      Ann Sköld-Nilsson                               Annika Lindgren

 

 

 

 

 

Helene Ehriander                                   Gunilla Halkjaer Olofsson                    Annika Nasiell*          Föregående års siffror inom parentes