Tillbaka till huvudsidan

2020

 

Verksamhetsberättelse för 2020

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:

Viveca Ekelund (ordförande), Annika Lindgren (vice ordförande), Helen Sigeland (sekreterare), Karin Nilsson (skattmästare), Gunilla Halkjaer Olofsson, Ann Sköld, Erik Titusson, Berit Svedberg och Suzanne Öhman.

Suppleanter har varit Pia Dahlberg, Mats Gustafson, Ulla Lundqvist och Malin Nauwerck.

Sällskapets presstalesmän har varit Viveca Ekelund och Gunilla Halkjaer Olofsson samt Karin Nilsson.

Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening. Karin Nilsson har fullmakt att ensam teckna föreningens konton.

Revisorer: Astrid Johansson och Lena Lundin. Revisorssuppleanter: Karin Hörnlund och Anna-Lena Nilsson.

Valberedning: Lillemor Torstensson(sammankallande), Ylva Mårtens och Johan Palmberg.

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:

Sociala medier och publikationer: Gunilla Halkjaer Olofsson (sammankallande), Malin Nauwerck och Ann Sköld, Berit Svedberg och Suzanne Öhman 

Programverksamhet och årsmöte: Helen Sigeland (sammankallande), Annika Lindgren, Erik Titusson, Viveca Ekelund och Karin Nilsson.

Astrid Lindgrens Hem: Viveca Ekelund (sammankallande), Johan Palmberg och Pia Dahlberg.

Medlemsresa: vakant

Astrid Lindgren-konferens: Gunilla Halkjaer Olofsson och Erik Titusson

Hedersmedlem: Karin Nyman. 

Medlemsavgiften för år 2020 har varit oförändrad, 200 kr för enskild medlem, 300 kronor för sammanboende med samma adress eller familj samt 500 kr för institutionell medlem. För utlandsboende tillkommer ett tillägg på 100 kr för att täcka utskick av medlemsblad och skrifter.

Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden: 10 februari, 24 mars, 26 maj, 19 augusti, 12 september, 12 oktober, 24 november och 10 december. Alla sammanträden förutom det första har hållits digitalt via Zoom. 

Årsmötet hölls digitalt den 12 september.

Antalet medlemmar  vid utgången av 2020 var 717 (636) vilket är en ökning med 13%. Av dessa var 10 (10) institutionella medlemmar, 100 (80) familjemedlemmar samt 1 hedersmedlem. Berit Svedberg har ansvarat för medlemsregistret och svarat på medlemsfrågor.


Sällskapet har varit medlem i DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige). Ulla Lundqvist har svarat för rapportering.

Sällskapets adress är Dalagatan 46, 113 24 Stockholm.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är info@astridlindgrensallskapet.se

Programverksamhet 2020

Vi hann inte med mer än en programpunkt innan pandemin slog till. I början av året fanns en optimism om att pandemin relativt snabbt skulle vara över. Vi fortsatte att planera för olika program men vi har varit tvungna att ställa in dem alla. 

12 febr "Astrid och jag”. Kerstin Kvint berättade om sitt långa arbetsliv med Astrid Lindgren i Piratförlagets lokaler i i Stockholm. Ca 50 deltagare.

Publikationer 
Som Astrid Lindgren-sällskapets skrift nr 13 publicerades ”Samtal på sommarverandan” av Christina Palmgren Rosenqvist. Årsboken innehåller sex intervjuer med Astrid Lindgren gjorda under tre decennier och publicerades först i tidningen Vi. Vi får ögonblicksbilder från Furusund och ta del av hennes syn på barnlitteraturen bland mycket annat. Årsboken distribuerades som vanligt till samtliga medlemmar i december.
Tidigare nr i skriftserien samt restupplagor av annan Lindgrenlitteratur säljs vid de arrangemang som sällskapet deltar i och via hemsidan.
Nummer 67 - 70 av medlemsbladet har distribuerats under året. Redaktörer har varit Gunilla Halkjaer Olofsson, Malin Nauwerck och Suzanne Öhman. Formgivning och tryck har gjorts av Urban Svensson resp företaget Teamrepro AB. Distributionen har skötts av redaktionen.

Hemsidan

Hemsidan har besökts 38 519 (44 177) gånger under 2020, vilket är en minskning med 13%.  De tittade på i snitt 1,95 (2,98) sidor per besök. 85% (81 %) har varit förstagångsbesökare. Totala antalet visningar var 75 172 (131 807).
På hemsidan aviseras alltid Astrid Lindgren-sällskapets egna arrangemang.  

Påminnelser, inbjudningar och annan viktig information, såsom inställda evenemang, skickas per e-post. Nästan 85% av våra medlemmar har lämnat sin emailadress. Viveca Ekelund har besvarat allmänna emails med benäget bistånd av Lena Törnqvist. 

 

Visningar av Astrid Lindgrens Hem Dalagatan 46 och Stadsvandringar i Astrid Lindgrens Vasastan

Under året har vi haft totalt 48 (225) visningar på Dalagatan 46 för sammanlagt 562 (2 693) besökare. Av dessa visningar var 15 gruppbokningar och ett fåtal visningar genomfördes på engelska, tyska och ryska. På grund av Coronapandemin stängdes lägenheten för visningar den 14 mars. 
Den 15 augusti hade vi vår första vandring, "Stadsvandring i Astrid Lindgrens Vasastan". Vi har gjort 28 vandringar för totalt 222 deltagare. Av dessa vandringar var 4 stycken gruppbokningar. En vandring har varit på tyska och två stycken för skolklasser. I slutet av november begränsade vi antalet bokningsbara platser från tolv till sju vid varje tillfälle efter nya förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten.
Vi har annonserat en del vandringar i DN-kalendariet. 
Sedan april ansvarar Pia Dahlberg för visnings- respektive vandringsverksamheten.

Vi har dessvärre inte haft möjlighet att ha några guideträffar under året men de guider som ville göra våra stadsvandringar sågs i somras utomhus för en genomgång. 

Ekonomi  

Medlemsavgifterna för 2020 uppgick till 140 (129) tkr. Resultatet för 2020 blev 21 (203) tkr. 

Resultatet har blivit ett litet överskott, vilket är bra ett sådant här år. Medlemsantalet har ökat och våra kostnader i medlemsverksamheten har minskat. Visningsverksamheten går i noll.

Per 2020-12-31 var sällskapets bankbehållning 1 042 (999) tkr och det egna kapitalet 855 (834) tkr. 

Årsbokslutet för 2020 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord  

Året har helt präglats av pandemin. Såväl visnings- som programverksamheten har varit inställda från och med mitten av mars. 

 I augusti startade sällskapet stadsvandringar i Vasastan. Vandringarna har genomförts i blygsam skala under de kalla månaderna. Men bokningsläget ser mycket lovande ut inför våren.

Medlemsantalet har ökat och vi har nu ett rekordstort antal medlemmar. 

2020 har på alla sätt varit ett annorlunda år. Det har varit frustrerande att inte kunna samlas. Men sällskapet mår, trots allt, bra. 

  

Styrelsen vill fortsatt tacka Astrid Lindgren AB och Astrid Lindgrens familj som på alla sätt stöttar oss.

Ett varmt tack också till styrelsens medlemmar och våra guider som med stort engagemang genomfört sina olika uppdrag.

Ett särskilt tack också till Urban Svensson för formgivning av medlemsbladet, Niels Halkjaer för redigering och Gunnar Palmgren för formgivning av sällskapets skrift nr 13.